Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

416

GEORGIË EN AZERBEIDSJAN

Het spoorwegverkeer is bijna nihil geworden. En nu gaan de bolsjewiki nog van de reeds geruïneerde en té* ellende gebrachte bevolking nieuwe schattingen eischen tot het enorme bedrag van 50 milliard roebel plus aanzienlijke hoeveelheden eetwaren en wok

Resultaat: hongersnood, typhus, cholera, pasfc De menschen vallen dood neer van honger in de straten van Tiilisi.Moeders plegen zelfmoord om het lijden van haar kinderen niet aan te zien.

Van dag tot dag wordt het juk der overweldigers ondraaglijker, terwijl ze hun imperialistische avonturen voortzetten, ons land gebruikende als gevechtsterrein voor nieuwe aanvallen, koncentreeren de bolsjewiki steeds meer regimenten in Georgië, die, evenals sprinkhanen neerstrijken op het land. Daar zij geen stuk brood uit Rusland krijgen, maken deze troepen zich meester van al wat zij bij de bevolking vinden, en dat noodig is voor hun onderhoud.

Van zijn Vrijheid beroofd, kan het Georgische volk, uit eigen kracht, deze beproevingen niet te boven komen. Van buiten af zijn deze plagen, honger en ziekte, in Georgië gekomen; van buiten af ook moet de hulp komen.

Mogen de volkeren van Europa en Amerika, bereid, om hun verre broeders te helpen, ook begrijpen, welke hulp Georgië van hen verwacht.

le. Het is volstrekt noodig, om zoo spoedig mogelijk, eetwaren en geneesmiddelen te zenden. Maar deze hulp moet zoo georganiseerd zijn dat de zendelingen de behoeftige, bevolking bereiken en met in handen vallen van de Sovjetmacht en de troepen dia het land verwoesten.

2e. Het is de plicht der vrije volkeren haar stem te verheffen om het volk van Georgië het juk der overweldigers te helpen afschudden. Nu de bolsjewiki de vreeselijke ellende niet meer kunnen loochenen, waardoor h*t Russische volk nog vóór het onze getroffen awrd; nu de macht van Moskou genoodzaakt is de hulp in te roepen van de geheele Wereld, om den hongersnood te bestrijden, die in Rusland werd geschapen door haar eigen misdaden; nu is de tijd gekomen dat de vrije volken zich moeten uitspreken over de ergste misdaad van de autokraten van het KremÜn, over de voorgarende misdaad aan het Georgische volk. Eischt dus krachtig met ons, dat de bolsjewist»» hun legers terugtrekken uit ons land en ons volk • de vrijheid hergeven om over eigen lot te beslissen.

De president van het gouvernement der Georgische republiek: N. JORDANIA, De president van de Konstitueerende Vergadering der Georgische republiek: N. TCHEIDZE." >'

Sluiten