Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUSLAND

416

Dit dokument zal voor altijd een monument van schande zijn voor het Sovjet-bewind.

In onze Tweede Kamer kwam 22 April 921 deze overweldiging ter sprake. Het was bij het voorstel tot machtiging tot het geven van rentedragende voorschotten aan Midden-OostEuropa. Troelstra verdedigde steun aan dit land en wees op de daden der bolsjewiki. Wat zei dr. van Ravesteyn jr. naar asnieiding hiervan? Hij sprak hoonlachend:

„Het roemruchte Georgië, waarvoor de heer Troelstra zoo. even nog zijn warme sympathie heeft uitgesproken, bestaat thans niet meer als Staat, die op één lijn gesteld zou kunnen worden met andere hier genoemde Staten." (bladz. 2188).

Slechts hoon en spot voor de verdrukte landen, wier zwakheid de overweldiging niet kon verhinderen! Het teekent ook deze lieden!

De nieuwe koers. — Alle kranten-berichten over Rusland j kan men natuurlijk niet vertrouwen. Toch zijn de ware berichten ernstig genoeg. Wat in boven overgenomen stuk van den toestand in Rusland wordt gezegd, kan niet geloochend worden; de Georgiërs wonen in de buurt. Wat de nieuwe Russische politiek beteekent, leert men uit een bericht uit Moskou van 1 2 Jan. 1922, betreffende de besluiten van het Radenkongres. Men leest daarin;

„De ontwikkeling der koöperaties moeten worden bevorderd en het handelsverkeer met het buitenland worden vergemakkelijkt. De staatsindustrieën moeten op den grondslag der paztikuliere bedrijfsleiding worden gevoerd. Aan de zelfstandigheid der provincies moet grootere ruimte worden gelaten. Het JHasoonlijk eigendom der burgers van de Sovjet-republiek moet wettelijk ^verzekerd worden.

Onder de aanbevolen maatregelen bevindt zich ook die betreffende den overgang naar een vast juridisch systeem en een regeling der Sovjets om den nieuwen ekonomischen opbouw een vasts basis te geven en om aan de vijanden de oorzaken tot vijandelijke agitatie te ontnemen."

Het „persoonlijk eigendom der burgers" moet dus wettelijk verzekerd en aan „den nieuwen ekonomischen opbouw" een vaste basis gegeven worden. De ophouw van het

kapitalisme! Het gaat dus in omgekeerde richting en

de komm, partijen in andere landen, waar men tegen het kapitalisme strijdt, moeten zich naar de Derde Internationale, vanuit dit land geleid, richten. Een schoone positie'

De sociaaldemocratie is voor dezen gang der ontwikkeling in geen enkel opzicht aansprakelijk. Van den beginne af is gewaarschuwd, en nimmer heeft de sociaaldemokratie eenige fasen van ontwikkeling willen overslaan. Natuurlijk zou in West-Europa de sociale revolutie iets heel anders beteekenen. Hier heeft het kapitalisme een hooge ontwikkeling bereikt en

Sluiten