Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOCIALE VERZEKERING

436

die het zou - kosten. Het werd verworpen met 36 tegen 19 stemmen. Vóór alleen de sociaaldemokraten en dr. v. d. Laar; de kommunisten waren afwezig. (Bl. 3097.)

Een amendement-Duys, om de rente van echtelieden niet op ƒ 130, doch op ƒ 156 per jaar te bepalen, ondervond ernstig verzet van den minister, die zeide, dat dan in plaats van 9 millioen, dc wet 10 millioen gulden per jaar zou kosten. De minister „ontraadde" de aanneming, en de heer Teenstra, die een soortgelijk amendement had ingediend, trok het in wegens de z.g. onaannemelijkverklaring, dus zoogenaamd „om de wet te redden." Echter had de minister zich zóó kras niet uitgelaten en is het zéér onwaarschijnlijk, dat om dat ééne millioen per jaar het ontwerp zou zijn ingetrokken. Het sociaaldem. amendement werd 11 September 1919 verworpen met 46 tegen 19 stemmen. Vóór alleen de sociaaldemokraten, de kommunisten en dr. < v. d. Laar (bl. 3101).

Na de behandeling van nog eenige artikelen kwam 11 Sept. 1919 het ontwerp op de Vrijwillige Ouderdomsverzekering aan de orde. (Zie onder Ouderdomswet).

Het ontwerp-Invaliditeitswet werd in eindstemming 18 Sep- j tember 1919 zonder hoofdei, stemming aangenomen. De, Eerste Kamer nam het ontwerp aan zonder hoofdei, st. op 31 Okt. 1919. De wet is vastgesteld 1 Nov. 1919 (Stbl. 623).

Tegelijk met een ontwerpje inzake de Ouderdomswet, diende Ontrent de loongrens in de Invaliditeitswet min. Aalberse 9 Juni 1921, in verband met de gedaalde geldswaarde een ontwerp in. Vrijstelling van den verzekeringsplicht (art. 52) zal niet meer gelden voor hen die meer dan ƒ 2000, doch slechts voor hen die meer dan ƒ 3000 loon verdienen.

Ook werden wijzigingen voorgesteld met de strekking zekere ] kategoriën van personen van tegen 65 jaren alsnog in de termen der pensioneering te laten vallen, omdat ze ook niet van de Ouderdomswet konden trekken. De regeling strekte om deze personen achteraf alsnog te helpen, zoodat de wet zou terugwerken tot 9 Dec, 1919. Evenwel werden niet gewijzigd de. in art. 4 bepaalde loongrens van ƒ 1200 en de loonklasse-regeling van art. 58, zoodat de invalieden naar een loongrens, die veel te laag is, zullen worden afgepoeierd. De geheele wijziging kwam overigens ook veel te laat. Dit erkende de regeering bij M. v. Antw. van Aug./Sept. dan ook. Reeds 10 Sept. 1919 was een daarop betrekking hebbende motie-Duys aangenomen (zie biz. 433 van dit boekje).

Dit wetsontwerp kwam 14 Oktober 1921 in openbare behandeling. Den minister werd zijn talmen met deze zaak verweten. Toen de landbouwer Weitkamp, christ.-historisch, zich beklaagde, dat de kleine werkgevers voor „reuzenkerels" met ƒ3000 Icon premie moeten betalen, wees Duys er op, dat W. en de zijnen, vroeger, 10 September 1919 tegen het amendement, om de werkgevers van ƒ 1500 inkomen en daar beneden van pre-

Sluiten