Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBEDRIJVEN

458

cellulose, fotografieplaten e.d. te maken. Daartegen konden echter weer de sociaaldemokraten niets hebben, dit is vredeswerk, zoodat zij 6 April tegen dit amendement stemden, dat verworpen werd met 42 tegen 32 stemmen. De kommunisten, vrijz.-demokraten en vrijh.bonders, benevens Braat, de kath. v. Groenendael, Kolkman, v. Vuuren en Kooien, Juten, Bulten, v. Dijk, Reijmer, Haazevoet, de Wijkerslooth, Kuiper en Bomans (bladz. 1929) stemden voor.

Een amend.-de Jonge beoogde, ook de terreinen, die groote waarde hadden, te doen overnemen. Dit voorstel werd overgenomen.

Nog werd door de Jonge, Haazevoet, Smeenk, v. Beresteijn een amendement voorgesteld, luidende:

-i „Bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen geschillen, ter zake van de aanstelling, het ontslag en de overige bevoegdheden, rechten en verplichtingen van het personeel der in artikel 2 genoemde vennootschap, worden beslist bij scheidsrechterlijke uitspraak. . rató'ö

De samenstelling, bezoldiging en procesorde van het hiertoe te benoemen scheidsgerecht, waarin de betrokken vakorganisaties moeten zijn vertegenwoordigd, worden vastgesteld bij alge* meenen maatregel van bestuur".

Min. v. IJsselstein bestreed dit voorstel, wegens z.g. moeilijkheid in de uitvoering met misschien 5 verschillende vakorganisaties onder 150 man personeel. Die zouden echter elkander Wel hebben gevonden! Het amendement werd 6 April '21 verworpen met 37 tegen 25 stemmen. De sociaaldemokraten, vrijz.-demokraten, de katholieken v. Rijzewijk, V. Schaik, Bulten, Hermans en Haazevoet; voorts Smeenk (de eenige van de anti-rev.!), A. P. Staalman, de vrijhbonder Ter Hall en de kommunisten stemden voor. Alle christ.-historischen, alle anti-rev. op één na, alle vrijh.bonders op één na en vele katholieken stemden dus nog tegen dit voorstel in dem. industrieelen geest (bladz. 1943).

Het ontwerp werd 6 April '21 aangenomen, met 34 tegen 28 stemmen, rechts tegen links, behalve dat A. P. Staalman en v. Groenendael mee tegen stemden (bladz. 1944). Natuurlijk hadden de vrijzinnigen andere motieven dan de sociaaldemokraten. Zij wilden de staatsbemoeiing niet, wegens gevaar voor schade voor partikulieren en uit Vrees voor verliezen.

De Eerste Kamer verwierp intusschen het ontwerp 26 Mei 1921 met 16 tegen 15 stemmen.

STAATSBEDRIJVEN.

Er bestaan drieërlei soorten van staatsbedrijven. lo. de bedrijven van den Staat, rechtstreeks door dezen benaard en verantwoord op de gewone staatsbegrooting voor een der departementen van bestuur, zooals vroeger b.v. de post en

Sluiten