Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

497

INTEKPELLATIËN

£ Interpellatiën, — In het Parlement werd de werklpozen-zorg, somwijlen verbonden met de zaak der werkl.-verzekering, herhaaldelijk door de sociaaldemokraten aan de orde gesteld. Zóó 11 Februari 1921, over de werkloosheid en in 't bizonder over de ondersteuning der werkloozen. De werkloosheid was toen groot. Van der Tempel interpelleerde.

Geschat werden zij op 100.000, 78 pet. der diamantbewerkers en pl.m. 10.000 van het Ned. Vakverbond alleen. Gewezen werd op 400 H.A. dalgrond in het Noorden, die ontgonnen kunnen worden. Van den Tempel vroeg ook den minister, of hij er toé wil medewerken, dat de werkgevers worden verplicht om in de kosten der ondersteuning bij te dragen. Door de sociaaldemokraten werd de volgende motie voorgesteld:

„De Kamer, van oordeel, dat het wenschelijk is de tot de Rijksregeling toegetreden werkloozenkassen in bedrijven met krisiswerkloosheid in staat te stellen door een Rijksbijdrage, welke niet behoeft te worden terugbetaald, de reglementair voorziene uitkeeringen te doen", enz. (bladz. 1457).

De klerikalen Snoeck Henkemans en Schouten maanden 15 februari den minister vooral tot voorzichtigheidl V. d. Waerden ondersteunde ook den interpellant, terwijl de kath. arbeiders Haazevoet en v. Rijzewijk op eenige middelen — waaronder van twijfelachtig gehalte (bladz. 1467-8) — wezen om de werkloosheid te bestrijden. 16 Februari 1921 werd echter de motie-v. d. Tempel verworpen met 50 tegen 26 stemmen. Met de sociaaldemokraten stemden de vrijz.-demokraten, de kommunisten en de vrijheidsbonder de Muralt voor. Alle andere aanw. vrijheidsbonders en rechtsche partijen waren tegen! Een motie-v. Rijzewijk c.s., luidende:

„De Kamer, van oordeel, dat het wenschelijk is ten spoedigste van regeeringswege maatregelen te treffen, welke den normalen gang der productie in ons land kunnen bevorderen en verzekeren;

spreekt als haar wensch uit, dat onverwijld tot het treffen dezer maatregelen wordt overgegaan;

noodigt de regeering uit daarbij voorlichting te zoeken bij de organisaties der diverse sociale groepen in ons volk en haar medewerking in te roepen", enz.

werd met 39 tegen 36 stemmen aangenomen. Vóór de

ï sociaaldemokraten, de katholieken op de heeren Fruytier, Kolkman, Wintermans en Kooien na, voorts vóór de vrijheidsbonders Otto, Rink en de Muralt en A. P. Staalman. Tegen alle

\ vrijz.-demokraten, de andere vrijheidsbonders en de anti-revo-

[ lutionairen (bladz. 1505).

Vóór de stemming had Troelstra zich voor de fractie losgemaakt van de toelichting van Haazevoet inzake anti-dumpingsmaatregelen. Een motie-v. Ravesteijn om het „volle normale loon" als steun aan werkloozen uit te keeren en de

* handelsbetrekkingen met Rusland aan te knoopen, kreeg slechts

32

Sluiten