Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET VOORBERICHT TOT DEN EERSTEN DRUK.

Onder meer papieren heeft Robert Fruin aanteekeningen nagelaten, in den aanvang van zijn professoraat opgesteld en later hier en daar gewijzigd, ten behoeve van den eerst drie-, later tweejarigen cursus, waarin hij de geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland placht te onderwijzen.

Fruin was gewoon op dit college korte paragrafen te dicteeren, en die uitvoerig toe te lichten. Deze paragrafen, hierachter met groote letter gedrukt, zijn woord voor woord van Fruin: hij had ze geheel uitgeschreven. Van de toelichting schreef hij alleen de hoofdpunten op, het geraamte van het betoog. Er moest dus beproefd worden te reproduceeren wat Fruin, met deze punten voor zich, zijn hoorders eenmaal had voorgedragen.

Ik heb hiertoe verschillende dictaten kunnen gebruiken, mij welwillend door eenige van Fruin's oud-leerlingen afgestaan, en vermeld hieronder door wie en in welke jaren zij gehouden zijn, en welke van de boeken en bijlagen, die men in het thans uitgegeven werk aantreft, in elk dictaat voorkomen:

P. L. Muller 1862—'64

Victor de Stuers 1864—'66

R. T. F. Reudler 1868—'69

S. Muller Hz. 1870—'71

R. Fruin Th.Az. 1877— '84

H. t. Colenbrander 1891—'93

II—IV.

I en gedeeltelijk IV.

I—II.

I.

I—IV en bijlage I. I—IV.

Vooral het in de vijfde plaats genoemde dictaat is mij van veel nut geweest. Het is een in 1885 door Mr. R. Fruin Th.Az. met zorg geredigeerde bewerking van college-aanteekeningen, gehouden door

R. Fruin ThJVz. A. Kluyver J. J. de Grave R. C. Boer

1877—'78 1877—'79 1882—'83 1882—'84

I.

I, III en IV. III—IV.

I—IV en bijlage I.

Sluiten