Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115 HET STIJFHOOFDIGE BRUIDSPAAR. M. Wagenvoort. L. Veen, A'dam. Voor ontwikkelde lezers en lezeressen, daar de roman geheel, of bijna

geheel verdwijnt in de zeer belangwekkende uitbeelding van het tijdperk en het bedrijf der 0. I. Compagnie en haar machtigen invloed op Insulinde's bestaan.

116 SPROOKJES. H. C. Andersen. — Uitg. Maatsch. Misset, Doetinchem. Dit lijvige boekdeel is geen kinderlectuur, doch voor volwassenen bevat

het onweerspreekbaar bijzonder veel moois. Meer dan 500 bladzijden compres-druk. Andersen's „sprookjes" — die echter goeddeels losse verhalen, schetsen, indrukken zijn — hebben mijn lofprijzing niet noodig! Meer dan één is wereldberoemd. Dit boek is een stuk groote letterkunde en moet als zoodanig worden beoordeeld. Doch uitsluitend voor volwassenen. De uitgaaf is keurig.

117 HET NEST V. D. SPERWER. Baronesse Orczy. — Bruna, Utrecht. Eenige ruwheden daargelaten, mag dit boek een mooi, ja, een aangrijpend leesboek heeten. Menschkundig, hoewel hartverscheurend tragisch, is het gemak, waarmee de hoogere kringen, die door Sir Marmaduke worden beheerscht, voor het listig en brutaal optreden van dezen cynischen onmensen wijken en den eerlijken, edelmoedigen Richard Lambert, diens onderhoorige, zedelijk vermoorden met hun laster, hun achterdocht en hun vervolging; door alles heen fielterig is de berekende jacht van dezen sperwer, Sir Marmaduke de Chavasse, op zijn pupil Suzanne, die hij, azend op haar geld, bedriegt en beliegt en, onder vermomming van den uitgebannen Prins van Orleans, zelfs verleidt tot een huwelijk, om met haar reusachtig fortuin zeer eerlooze schulden te dekken. Een aartsschoft, die ten laatste door Lamberts moeder wordt ontmaskerd en vernietigd, terwijl de wel ietwat romantische maar toch mooi-voelende Suzanne aan haar eer en haar levensgeluk wordt teruggegeven. De gier heeft den sperwer gegrepen, vóórdat deze de duif kon verscheuren. Een spannend boek, van goede strekking, dat, spelend in de huichelende kringen van Cromwell's allesbehalve brave. Puriteinen, uit den aard der zaak op den rijperen leeftijd berekend is.

118 DE HAND VAN BARBARA UTH. F. C. Oberg. — Bruna, Utrecht. Voor volwassenen. Een aardige, goed gevonden spook-geschiedenis. Niet

voor kinderen.

119 DE MANTEL. J. Gogol. — Maatsch. v. g. en g. lectuur, Amsterdam. Een zoo droevig slot; anders een aardig boekje, dat volwassenen in

handen mag komen. Gogol heeft gezellig verteld van dien meneer met zijn Kiei-, Kieije-wiets, jajoejkowa-naam... om pijn in je kaken van te krijgen...

Sluiten