Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdienstige opvatting in verre de meeste moderne boeken, komt deze eigenaardigheid van Fannie Eden bijzonder sterk uit; niet geheel in haar nadeel. De les, die men uit het boek kan trekken, dat de gelukkige huwelijken in den hemel worden gesloten, is zeker behartigenswaard.

98. HERFSTSTORMEN. Ida Boy-Ed. — Bruna, Utrecht.

Dit lijvig boekdeel is wel wat gerekt hier en daar, maar 't is dan toch een echt heel mooi boek. De schrijfster heeft in dit werk wel zoo ongeveer het beste gegeven, wat zij heeft. Hagen's dichterlijke, half dwepende natuur is meesterlijk geteekend, eveneens de hoofdheldin Brita en Hagen's stiefzoon, André. Er komen in dit werk onvergetelijk mooie zetten en denkbeelden voor. Het slot is ongekunsteld tragisch. Aan te bevelen.

99. JOHN HAL1FAX. Dina Maria Mulock. — Uitg. Mij. O Misset, Doetinchem.

Een lijvig, geïllustreerd, keurig uitgegeven, rustig en nobel geschreven boek van 370 pag. De eenvoudige en toch boeiende verhaaltrant, de mooie gevoelens maken het zeer godsdienstige boek tot een recht aanbevelenswaardige lectuur. John Halifax is een type als Lucas Hochstraszer doch geadeld door godsdienst en hooger inzicht des levens. Hij staat in zijn veelbewogen bestaan als één, die, in kracht van machtig christelijk bewustzijn, zijn heele omgeving opbeurt en steunt; een forsche boom, waartegen de hopranken en de klimoptakken en de bloeiende kamperfoelie opslingeren, en die ze alle beschuttend en beschermend draagt. Een ware prachtfiguur deze John. — Doch enkel op volwassenen is zijn uitbeelding berekend; voor kinderen is dit boek niet.

100. BIANCA'S DOCHTER. J. Ferman. — Bruna, Utrecht.

Een lijvig boekdeel, bestemd voor ontwikkelde lezeressen en lezers. De eigenaardige situatie, die het werk beheerscht, zou licht worden misverstaan door onontwikkelden. Een laaghartige lafaard, die gewetenloos het heiligst recht vertrapt, een mooi menschenleven verwoest, tyranniek, barbaarsch-sluw zijn gemeene koppigheid botviert, en naast hem een meisje, zijn dochter, één en al zon en leven, en tusschen dézen

vader en déze dochter de fiere en dappere Blake De knoop van het boek is zeer

eigenaardig, zeldzaam, bij het gewaagde af. Doch het is een goed boek, als men 't goed begrijpt; en zeer menschkundig en leerzaam voor de kennis van een verdorven gemoed. Zeldzaam mooi is de karakterteekening van Pender Fleming, den IaagT hartigen, cynischen lafaard, die zijn bangheid verbergt onder een dekmantel van barbaarschheid, van afwerend zwijgen, van ruwe wreedheid. De oude Creigton Blake, die hem vernietigt, tot behoud van zijn lief kind, Vittoria, is een koninklijke figuur.

101. LANGS TWEEËRLEI WEGEN. Adriana. — Holdert, Amsterdam.

Wel een der beste oorspronkelijke Hollandsche novellen, die mij bekënd zijn. — Een eenvoudig roerend verhaal, dat, in 't leven van twee zusters, een leelijke, koketteerende en een mooie, innige liefde van het meisjeshart ten tooneele voert. Voor volwassenen een heel goed boek. •

102. EEN AFRIKAANSCH MILLIONAIR. Mrs. Blitz. — Holdert, Amsterdam.

Een mooi boek. Bijna 600 bladzijden uitstekend Hollandsch, van C. Baarslag, in fraai blauw linnen band, voor 50 cents. Zoo iets is record. De karakters van Gecil Goldwin, Fr. van Roland, Washington Larre, Una en Jessie, de oude en de jonge, zijn verwonderlijk goed doordacht en volgehouden door geheel dit behendig, ingewikkeld en fijn uitgewerkt verhaal. De-spanning verslapt slechts een enkele maal in dit boek en de ontknooping is niet enkel verrassend, doch weldadig. Niet enkel de godsdienstige stemming, die het boek beheerscht, doch ook de adel der denkbeelden en gevoelens en de reinheid der strekking stempelen het tot een zeer goed boek. Kinderlectuur is het echter niet.

103. DE SCHANDVLEK. L. Anzengrüber. — Wereldbibliotheek. Amsterdam.

Voor volwassenen is dit een mooi, edelgevoeld boek. Leni is een kloeke, eerlijke en lieflijke figuur, — de oude boer van Reindorsferhoeve is een aangrijpend rustue en nobele verschijning. De geheele groepeering der personen maakt het boek tot een belangwekkend geheel voor volwassenen. Kinderlectuur is het niét.

Sluiten