Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ik nu dienstboden heb; ze zullen me vreeselijk op mijn kop zitten, denk ik. 'k Zal trachten mijn best te doen met u ,.huishoudcn' maar ^ ben voor die dingen zoo onverschillig... 'k weet er ook niets van; ben nooit op een kookof huishoudschool geweest als Jeantje Heytink op 't oogenblik. De Hada s zijn nu eenmaal niet zoo degelijk bourgeois als de Heytinks I.:. lachte zij naar hem op, wat behaagziek.

— Kom, kom, 't zal best gaan... bemoedigde hij: ~ Pietje is een uitstekende meid volgens mama, die je veel uit de hand kan nemen. En dan... je zult je er wel gauw wat inwerken.

Hare gedachten waren al weêr met wat anders bezig; haar blik gleed over de tafel met de restes van het souper; zij snoof den geur der bloemen.

— Aardig van ze: zooveel werk van alles te maken. Ze zijn zoo hartelijk allemaal; ik hoop mijn best te doen dat je familie wat vah me gaat houden, Willy...

Ze houden al heel veel van je Annie, verzekerde hij Zij sloot even de oogen. — Doen ze? zong haar stem; toen schudde ze het hoofd: - Je zuster Jo niet en haar man ook niet, en je vader? Ik weet heel goed. Willy, dat ze liever een andere vrouw voor je gehad hadden, een meer degelijke vrouw, en dan een freule ...

— Ach wel nee, kindje: je familie is immers even oud als de onze, zoo niet ouder; die adel van ons is ook maar van den laatsten tijd. En dan nog I En wat dat „degelijke" betreft, ptuu ! da s meestal synoniem met: vervelend, innig-saai...

Zij richtte zich wat op en boog zich over hem heen, drukte haar hoofd tegen zijn gebaarde wang. — Dus jij bent tèvreden met je vrouwtje? vroeg ze coquet.

Hij nam haar in zijn armen en kuste haar, kuste haar — tot zij zich lachende wist te bevrijden en de gang in snelde de trap op naar de tweede etage; hij.haar na. Ze moesten boven nog alles bewonderen.

II

Ze had Willy nagezien tot den hoek van de straat, nog een laatste maal gewuifd toen hij omzag, en nu hij verdwenen was sloot zij de voordeur en bleef even in het vestibuletje staan met de aarzeling: wat nu?... In de keuken hoorde ze de stemmen van Pietje en Martha. Pietje die Martha iets uitlegde blijkbaar, ze verstond niet wat. Enfin, deed er ook

Sluiten