Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorstellen dezer commissie werden behandeld in de algemeene vergadering van Zondag 13 Dec. 1903 te Amsterdam.

De hoofdschotel der discussie betrof het voorstel der commissie, om in de statuten vast te leggen, dat het N. A.-S. zou ijveren voor betere sociale wetgeving.

Met groote meerderheid werd dit voorstel verworpen. De tegenstanders zagen hierin een gevaar voor het onafhankelijk en zelfstandig karakter van de in het N.A.-S. belichaamde vakbeweging. Men wilde zich ten opzichte van deze belangrijke kwestie niet binden.

Van toen af werd systematisch door de tegenstanders van het N.A.-S. gestreefd naar de vorming van een nieuwe vakcentrale. Geen middel werd nagelaten om het N.A.-S. naar beneden te halen. De Nederlandsche Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond moest zelfs geroteerd worden met een contributieschuld van 800 gulden. Men ontzag zich ten slotte niet meer om in strijd zijnde arbeiders, indien ze georganiseerd waren in het N.A.-S., in den rug aan te vallen.

Toen b.v. in 1905 de Amsterdamsche bouwvakarbeiders een scherp stuk strijd voerden in verband met de heiersstaking, werd openlijk aangespoord de stakende arbeiders niet te steunen.

De heierste Amsterdam waren reeds vanaf 1913 bezig om te trachten de ploegen met een man uitgebreid te krijgen, omdat de arbeid te zwaar was voor ds ploeg, hetgeen steeds afstuitte op den onwil van de patroons. In den zomer van 1905 liepen van de 120 heiers, georganiseerd in de heiersvereeniging „ Broederschap", meer dan de helft zonder werk. Teneinde nu ook een deel hunner werklooze kameraden aan arbeid te helpen, herhaalde genoemde organisatie met klem haar eisch, doch wederom zonder het gewenschte resultaat, waarop 8 Augustus de staking uitbrak.

Al spoedig braken hier en daar solidariteitsstakingen uit van andere bouwvakarbeiders. De bouwvakpatroons gingen toen een .verloting" organiseeren van werklieden. Zij lieten door het lot aanwijzen, welke bouwvakarbeiders de door de stakers verlaten plaatsen zouden moeten innemen.

Erger staaltje van machtsaanmatiging van werkgeverszijde is wel niet mogelijk.

Toen nu in dezen strijd de betrokken arbeidersorganisaties een beroep deden op de solidariteit en den financieelen steun

Sluiten