Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de W. © R.O. grooter dan de M © R.O., dan is W © R.O. — M. © R.O. d.i. het bedrag van de tijdvereffening, dus positief. De tijdvereffening wordt dan opgeteld bij waren tijd om dien te herleiden tot middelbaren tijd.

Gaat de ware zon vóór de middelbare door den meridiaan, is dus de W. © R.O. kleiner dan de M. Q R.O., dan' is W. © R.O. — M. © R.O. d.i. het bedrag van de tijdvereffening negatief. De tijdvereffening wordt dan afgetrokken van.den waren tijd om dien te herleiden tot middelbaren tijd.

Uit het bovenstaande volgt dat de tijdvereffening steeds met haar teeken moet worden toegepast op waren tijd om middelbaren tijd te verkrijgen.

In zeevaartkundige berekeningen komt het ook voor dat middelbare tijd tot waren tijd herleid moet worden. Het is duidelijk dat wanneer de tijd ver effening b. v. positief is en dus moet worden opgeteld bij waren tijd om middelbaren tijd te verkrijgen, hetzelfde bedrag moet worden afgetrokken van middelbaren tijd om waren tijd te verkrijgen.

Aangezien in vele zeemansalmanakken alleen wordt opgegeven hoe het bedrag der tijdvereffening moet worden toegepast op middelbaren tijd om waren tijd te verkrijgen, zal in de voorbeelden en vraagstukken van dit leerboek ook steeds achter de tijdvereffening worden aangegeven hoe deze op middelbaren tijd moet worden toe-? gepast om waren tijd te verkrijgen en wel door de afkortingen a. v. M. T. (aftrekken van middelbaren tijd) en o. b. M. T. (optellen bij middelbaren tijd).

Het volgende geeft een denkbeeld van de. plaatsen die door de ware- en middelbare zonnen ten opzichte van elkaar in den loop van een jaar worden ingenomen en van de verandering van de tijdv er effening in die periode.

Vooraf zij opgemerkt, dat de duur van een zonnedag met die van een voorgaande of van een volgende nooit een volle secunde verschilt. Op den eenen tijd van het jaar kan de ware zonnedag echter 50 secunden langer duren dan op een anderen tijd, en daar de ware zonnedagen gedurende geruimen tijd langer of korter dan de middelbare zonnedagen kunnen blijven, kan het verschil in doorgangstijd van ware- en middelbare zon, dus de tijd ver effening, het vrij aanzienlijk bedrag van 16 minuten bereiken. Zooals bekend is, staat de ware zon ong. 1 Januari in het Perigeum. Nu stellen wij ons voor, dat er te gelijk met de ware zon, een tweede denkbeeldige zon, hulpzon genaamd, van het Perigeum uitgaat, die zich in dezelfde richting als de ware zon, maar met eenparige snelheid, langs de ecliptica voortbeweegt, en gelijktijdig met de ware zon na een omloop in het Perigeum terug keert.

De hulpzon is een denkbeeldige zon, die zich met eenparige snelheid in de ecliptica beweegt en tegelijk met de ware zon in Perigeum en Apogeum is.

Nu stellen wij ons verder voor dat de middelbare zon, die zich met eenparige snelheid in den equator beweegt, tegelijk met de

Sluiten