Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delen te geven aan de Nederlanders, welke destijds reeds eigenaars in de kolonie waren en hun vaderland niet verzaken willen, en alzo bloot individueel, bijzonder geschikt om de handelsbetrekkingen allengs te verminderen en eindelijk te doen ophouden.

Met betrekking tot de toekomst is het niet te ontkennen, dat bijaldien de vaart op Suriname voor de Engelschen gesloten blijftj ook te vreezen is dat de Nederlandsche schepen niet zullen worden toegelaten op alle de West-Indische berittingen van Engeland te vaaren, welke voor htm zouden openstaan, zo de vrije vaart werd geaccordeerd. Indien echter het bevorens geredeneerde juist is, indien Engeland in deszelfs hgging, magt, rijkdom, nijverheid en werkzaamheid voor den handel op de West-Indien vooruit is; indien derhalven de mededinging der Engelschen te vreezen is in eene kolonie, bijna uitsluitend bewoond door Hollanders, waar taal, zeden, gebruiken, persoonlijke en ambtsbetrekkingen, waar met een woord, alle omstandigheden den Nederlandschen handel begunstigden, wat kan men rig voorstellen van den handel op Engelsche koloniƫn, waar juist alle die omstandigheden zamen werken om aan de Engelschen een voordeel boven ons toe te kennen? Zo wij met rede duchten, dat noch direkte betrekkingen, noch gewoonte, noch vaderlandsliefde, noch eene dier andere banden, die Suriname aan Holland vereenigen, genoegzaam zullen zijn onzen handel tegen de concurrentie der Engelschen te beveiligen, hoe zullen wij kunnen mededingen, waar alle die consideratiƫn tegen ons pleiten I

Raadpleegt men daar te boven het tegenwoordig tijdstip, dan wordt het dubbeld bedenkelijk eene stap van dat gewigt te beproeven. Over het algemeen schijnt mij eene openstelling van de vaart op Suriname bij wijze van proeve hoogst gevaarlijk, want, eenmaal vrijgesteld, zal het, om meer dan eene rede, ondoenlijk zijn op den genomene maatregel terug te komen, en al zouden staatkundige omstandigheden dit eens veroorloven, zo is het onmogelijk, althans zeer moeilijk, de oude betrekkingen te herstellen. Vergunt mij er tenslotte nog te mogen bijvoegen, dat de handel op Suriname thans nog bij het kwijnen van veele andere takken eene gunstige uitzondering aan onze beurs oplevert ;wierdt nu de handel benadeeld, dan ging ligt het laatste plechtanker van dezelve verloren.

Sluiten