Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, in het bijzonder die, welke particulieren gepacht hebben, aan Nederlandsche evenals aan andere vreemde schepen het dubbel en meer doen betalen dan aan Engelsche. Volgens opgave bestaat dit groot verschil o. a. met betrekking tot de vuurgelden op twaalf onderscheidene plaatsen van Engeland, veertien van Schotland en verder langs de kusten van Ierland, zoodat er nog veel te vereffenen en van de kant van Engeland toe te geven valt, alvorens de gehjkstelling der vlaggen in dit opzigt volkomen zij.

Dit verdient derhalve een punt van nadere beschikking uit te maken en wel bepaaldelijk met het oogmerk om in de havens en op de kusten der beide staten elkanders schepen wederkeerig met betrekking tot alle scheepsregten, onder welke benaming ook, op den voet van nationale schepen te behandelen. Uwe Exc. wordt door den koning gemagtigd om ter verkrijging van zoodanige gelijkstelling met den Engelschen secretaris van staat te onderhandelen, zullende rij door den consul-generaal May1) als anderzins het best in de gelegenheid zijn om zich alle inlichtingen te doen geven, welke noodig zijn* om in het voorstel tot de hier bedoelde gehjkstelling alles te begrijpen, wat daarmede in verband staat.

Anders is bet gelegen met de gelijkstelling der vlaggen ten aanzien der regten van in- en uitvoer op de goederen in de wederzijdsche havens in Europa aangebragt wordende, alzoo de koning zich vooralsnog niet overtuigd houdt, dat zoodanige gehjkstelling in de gegevene omstandigheden aan den Nederlandschen handel door elkander zoude voordeelig zijn, bijzonder uit overweging, dat de bijzondere bescherming, welke de aanvoer onder Nederlandsche vlag van zout en suiker geniet, hierdoor zoude verloren gaan.

Ook hieromtrent vermeen ik mij te mogen refereren aan het laatste gedeelte der hierboven gedachte extract-missive van den Staatsraad, Administrateur voor de Nationale Nijverheid en heb de eer Uwe Exc. uit te noodigen om, bijaldien zij mogt oordeelen, dat de bedenkingen tegen zoodanige gelijkstelling geopperd, gevoegzaam mogten kunnen worden opgelost en tot verkrijging derzelve met vrucht voor Nederland mogt kunnen worden onder-

*) W. May, consul-generaal van Nederland te Londen.

Sluiten