Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.

Nijmphe, soo ras als ghij vermoedt, Dat mijn gang tot uwaerts spoedt, Loopt ghij schuilen In de cuilen

En het diepste van het woudt,

Daer ghij met reen vervaert sijn soudt.

3.

Sonder te dencken, dat int cruidt Dickwils slangen gladt van huidt Sijn verholen. Loopt ghij dolen;

Maer nochtans hoe seer ghij vliedt, Dat ghij mij haet, en dunckt mij niet.

i 4.

"

Want doen wij laest van 's avonds laet

Songen tot den dageraet,

Met malcander,

En uut d'ander

Tot den dans ick u verkoos,

Bloosden u wangen als een roos.

5.

Mompelen hoord' ick op dat pas *) Dat dat geen quaet teken was, En wanneer ick Heel begeerlijck

Kussen quam u mondje teer, %' Repten u lipjes, docht me, weer.

6.

't Weigeren en d'afkeericheit

Voecht soo wel niet, als men seijt,

Voor de vrouwen

't Can haer rouwen:

Die geboden dienst versmaet,

Wenscht er wel om als 't is te laet.

l) Van trilt. ») Ontdek. *) Kreupelhout. ') Toen.

Sluiten