Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' In dat geval zulten de vriendschapsbetrekkingen die de twee naburige Staten verbinden op duurzame wijze gehandhaafd blij ven."

Het, antwoord van België (3 Augustus 1SF14). Op deze beleedigende en brutale sommatie- van een van de Mogendheden, die voor zijn neutraliteit borg stonden aan zijn adres, heeft België, eenige uren later, het hier volgende fiere antwoord gegeven *):

| „In- zijn nota van 2 Augustus 1914, heeft het Duitsche Gouvernement te kennen gegeven, dat, volgens betrouwbare berichten, de Fransche strijdkrachten het oogmerk hadden om over Givet en Namen naar de Maas op te rukken, en dat België, ondanks zijn goeden wil, niet m staat zou zijn zonder hulp den opmarsch der Pransche troepen te verhinderen.

Het Duitsche Gouvernement meent voor de verplichting te staan, dien aanval te voorkomen en het Belgisch grondgebied te schenden. Onder die omstendigheden, stelt Duitschland aan het Gouvernement van den Koning voor om te zijnen opzichte een vriendschappelijke houding aan te nemen en verbindt het zich om, bij het sluiten van den vrede, de ongereptheid van het Koninkrijk en zijn bezittingen in hun vollen omvang te waarborgen. .Daaraan voegt de nota toe, dat, indien België aan den mmh der Duitsche troepen- moeilijkheden in den weg; legt, Duitschland genoodzaakt zal zijn, het als vijand te beSchouw en de verdere regei.Qg ^ ^

beslL T g beMe State* °Ver te Iate» ^n de beslissing der wapenen.

J) Grijsboek, 1914, No 19

Sluiten