Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgende het Contract vanden 3 Juny laetstleden, mach ger geven worden." De Amstêrdamsche regeering — van deze regeling in kennis gesteld — vaardigde Baerdesen af om de commissarissen van de verkooping van hunne toestemming mededeeling te doen, onder protestatie van non-prejuditie van het contract van 3 Juni 1.L en van de rentebrieven op de domeinen, „soe verre zoe veele domeynen ende vroonlanden nyet en werden vercoft dat deser Stedt int geheel mach werden voldaen van haere achterwesen."

De verkooping van de domeinen in Noord-Holland, etc. heeft plaats gehad vóór 22 October 1583; de verkoopdatum der vroonen is mij niet bekend1).

Hoewel de Staten aan Amsterdam slechts achterstalhge rente, verschenen sedert St. Johannes 1576 betaalden, waren de houders van hjfrentebrieven „houdende op deser stede tot laste vandex Graeffehcheydt van Hollandt" niet geneigd de vóór dien datum verschenen rente in den steek te laten. De stedehjke regeering trof met deze renteniers een accoord, waarbij hun een gedeelte van die vóór de Pacificatie verschenen rente betaald werd, terwijl zij van hun kant beloof den van hunne verdere pretenties af te zien. Uit hoofde van deze compositie betaalden de thesauriers over de boekjaren 1583, 1584,1585 en 1586 telken jare eenige honderden guldens uit. Zij moesten deze sommen als uitgaven boeken, daar ze door de Rekenkamer niet uit de inkomsten van den tol van Geervliet gerestitueerd werden. Daar op deze wijze arresten voorkomen werden, was het toch goed besteed geld2).

1) Res St. v. Holl. 1583, bl. 227? 15 Juni nam.; bl. 228:16 Juni; bl. 312—315: 23 Aug. nam.; bl. 389 en 390 : 30 Sept. nam.; bl. 422 : 22 October. - Res. Vr. No. 4, fol. 283 : 21 Sept.; fol. 284 en V: 2 Oct. 1583.

2) Rap. v. thes. 1583, fol. 215 v0; 1584, fol. 200; 1585: fol. 219 y0; 1586. fol. 225.

Sluiten