Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den balk in het oog van Oostenrijk. Hij eischte dat JJSa»4^» oorlogsmaatregel niet sleehte Dutt0sfhl1a,nd' maar tegen Oostenrijk staakte Sïïfcï w, Z€lfd\ -VO0,r3 0ostenrijk in uitzicht te stellen. Wanneer hij wilde, dat Rusland zijn eisch af-

mMmT«hl} hCm m,aar °P d€ze forniuleertn.

Niet minder zonderling echter lijkt het telegram d^ W "^.^j.^. wanneer men het JegTnS rtt, lr\^- gelljkiijdiff.v,oor de Franschf rejeeelkfaravolgenCh°n W« lat<m beiden hier

Nota aan Rusland.

„Ondanks nog hangendo bemiddelingsonder, handelingen en hoewel wij zelf tot op dit oogenblik geenerlei mobilisatiemaatregelen getroffen hebben, heeft Rusland zijn geheele leger en vloot, dus ook tegen ons, gemobiliseerd. Door dezo Russische maatregelen zijn wij gedwongen geworden, ter bescherming van het rijk, het dreigende oorlogsgevaar uit te spreken, dat nog niet mobilisatie beteekent. De mobilisatie moet echter volgen, tenzij Rusland binnen twaalf uur iederen oorlogsmaatregel tegen ons en Oostenrijk staakt en ons daarover duidelijke verklaring afgeeft. Verzoeke dat terstond den heer Sasonof mede te deelen en het uur van de mededeeling te seinen."

I Nota voor Frankrijk.

„Rusland heeft, ondanks onze nog hangende | bemiddelingsactie enhoeI wel wij ?elf geenerlei mobilisatiemaatregelen genomen hebben, mobilisatie van zijn geheele leger en vloot, dus ook tegen ons, gelast. Wij hebben daarop dreigenden oorlogstoestand uitgesproken, waarop mobilisatie moet volgen, tenzij Rusland binnen twaalf uur alle oorlogsmaatregelen tegen ons en Oostenrijk staakt De mobilisatie beteekent onvermij. del ij k oorlog. Verzoeke Fransche regeering te vragen of zij in een Russisoh-Dniirohen oorlog onzijdig wil blijven. Antwoord moet binnen achttien uur volgen. Terstond uur van de aanvraag seinen. Grootste haast noodig."

<W W d«beide verklaringen stemmen, behon™ \} e?~Z°°T Frankriik speciaal bestemde slot, bijna woordelijk overeen, behalve een zin: Frankriik wordt W ?£f?vM'+dT* d* mobüisatie onvermijdelijk oorInH. I f ■ Jnvden voor Ensland bestemden tekst ontbrak deze beslissende zin, die eerst de mededeeling tot een ultimatum maakte. meaeaee-

Sluiten