Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vollen omvang te waarborgen, maar is hetzelfs bereid, aan mogelijke territoriale eischen van schadeloosstelling van het koninkrnk teo koste van Frankrijk op £6-; W ll?ni» wijze tegemoet te komen. 2. i>uitschland neemt bij voorbaat op zich het grondgebied van het koninkrijk weer te ontruimen, zoodra de vrede zal znn gesloten.3. Bij een vriendschappelijke houding van Belige is Duitschland bereid om in overleg met de Belgische overheid alle benoodigheden konLnJn tr°fiPei1 teg^n betalinS ^ baar geld aan to d^r£,,?L£ k*t Schade te goeden, die eventueel

ut D"lt5ch18.troepen veroorzaakt mocht worden. rw.„ L° f L el^le J1J'lnd€li'k tegen de Duitsehe troepen optreden, m het bijzonder hun opmarsch moeilijkin £ 1DMd€n we* legge? f001 veerstand te bieden in de Maasvestingen of door het verwoesten van spoorwegen, straatwegami.funnels of andere kunstwerken, dan zal Dmfcchland tot zijn leedwezen gedwongen znn het koninkrijk als vijand te beschouwen. In dat geval zal Duitschland jegens het koninkrijk geen verplichtingen op zich kunnen nemen, m,alrv,m0®it h-f*-de latere reling van de verhouding tusschen de beide staten onderling aan de beslissin» der wapenen overlaten.

„De keizerlijke regeering koestert de stellige hoop. »a a*a mogelijkheid zich niet voor zal doen en dat do koninklijke Belgische regeering doeltreffende maatregelen zal weten te nemen om te beletten, dat gebeurtenissen als de hiervoor vermelde worden voorkomen In dat geval zullen de vriendschapsbanden, die beide naburige landen aan elkaar verbinden, vaster en blijver* aangehaald worden»

Bij dezen tektst sloot zich in het ontwerp van Moltke de volgende passage aan:

„Een ondubbelzinnig antwoord op dezen brief moet binnen 24 uur na de overhandiging worden gegeven, zoo niet. dan zullende v ij an d el ij k heden onmiddellijk geopend worden."

Dit leek Jagow toch te grof. Hij schrapte dezen zin in denbrief aan de Belgische régecring en schreef er voor in de plaats de volgende instructie aan «en Duitschen gezant te Brussel:

„Ued. Hoogwelgeb. zij zoo goed, hiervan onmiddellijk streng vertrouwelijk meedeeling te doen aan de koninklijk Belgische regeering en haar te verzoeken, binnen 24 uur een ondubbelzinnig antwoord te geven: „Van de manier, waarop uwe stappen worden opgenomen en van het definitieve antwoord der Kom

Sluiten