Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a

b. Der zur öffentlichen Bekanntmachung bestimmten Staatsvertrage 1)."

Al ontbreekt de formeele sanctie, dat ze bestaat, kan worden afgeleid uit het feit dat ratificatie en afkondiging geschieden 2).

In den laatsten tijd geschiedt de afkondiging met mededeeling van de uitwisseling der ratificatieoorkonden 3) en van de toestemming van den Rijksraad.

47. Volgens Pitamic heeft de Oostenrijksche wetgever door die wet op de afkondiging uitdrukkelijk te kennen gegeven dat het verdrag als speciale norm naast de wet staat 4). Volgens hem is het geen wet, maar heeft het dezelfde kracht als een wet, omdat bij vaststelling van het Vertragsgesetz Keizer en Rijksraad samenwerken. Daarom zou het Vertragsgesetz aan de formeele wet kunnen derogeeren 5), en omgekeerd zou door een latere wet aan een Vertragsgesetz kunnen worden gederogeerd 5) (het laatste echter slechts wanneer de wet dat uitdrukkelijk te kennen geeft 6).

48. Pitamic acht de formeele wet noodig voor de uitvoering van een verdrag:

lo. wanneer het verdrag aan den wetgever het stellen van regels opdraagt 7).

2o. wanneer de constitutie in de bepalingen over verdragen geen medewerking der volksvertegenwoordiging eischt, maar krachtens andere bepalingen de wetgevende macht voor het stellen van regels aanwijst 8): m. a. w. voor de uitvoering van verdragen die de rechten der burgers niet inkrimpen 9) (verdragen op het terrein waar Pitamic niet, Unger wel de toestemming van den Rijksraad voor het verdrag zelf voorgeschreven acht).

ZWITSERLAND 10).

49. De vraag of de goedkeuring der volksvertegenwoordiging voorwaarde is voor de volkenrechtelijke werking van het geratificeerde tractaat, kan in Zwitserland bevestigend worden beantwoord. Art. 71 der Bundesverfassung luidt:

1) Pitamic, pag. 20.

2) Pitamic, pag. 133 en 134.

3) Pitamic, pag. 134 noot 12.

4) Men denke aan het arrest van den Nederlandschen Hoogen Raad van 1906.

5) pag. 137.

6) Evenals Heilborn (men zie boven onder no. 35) neemt Pitamic aan dat de regel geldt: „Lex generalis posterior non derogat priori speciali".

7) pag. 105 en vlg.

8) of wanneer het verdrag een onderwerp regelt, dat zonder dat dat noodzakelijk was, reeds in de formeele wet geregeld is.

9) Pitamic, pag. 69, 103 en vlg.

10) Burckhardt, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung 1905; Blumer, Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechtes 1880; Michon, pag. 435; Crandall, pag. 206; v. Orelli, Das Staatsrecht der schweizerischen Eidgenossenschaft. (Handb. des Oeff. B. IV. I. 2. 1885).

4*

Sluiten