Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij mogen te dien opzichte dus geen uitzonderingen maken. Eer nog zouden wij u toestaan, dat uw kind vrijgesteld werd van alle lessen in het schrijven of lezen of rekenen.

Ik wil meer niet zeggen. Ik vat het voorgaande kort samen. Ons Christelijk schoolwezen eischt een werkzaam, diep zich verantwoordelijk gevoelend bestuur, dat ruimte heeft om de schoolopvoeding, zij het soms ook zoekend en tastend, onder overleg met zijn personeel en in georganiseerd verband met geestverwante besturen, in Christelijken geest te vervolmaken. Het eischt, dat onze vereenigingen hebben personeel, dat zeker ook als arohitekt tegenover aanbesteder tot zijn bestuur staat, maar dat aan het beleid, de richting en de onuitgewerkte idealen van dat bestuur dienstbaar is en dat dan ook direkt door hem bezoldigd wordt. Het kan nooit toeStaan, dat aan het wezen der Christelijke School getornd worde en worde getracht er een ook voor andersdenkenden bruikbare instelling van te maken, door vrijstelling van de lessen in Bijbelsche Geschiedenis.

De school der ouders is het kernbeginsel van „de vrije school voor heel het volk". Dat beginsel is tot het Christelijk bewustzijn doorgedrongen en heeft erkenning gevonden. Die erkenning heeft onnoemelijken zegen gebracht.

Het Bevredigingsrapport is aan die grondgedachte in wezen ontrouw. Het heeft een sterke tendenz tot regeling van het onderwijs van boven af. Het maakt vrij zeker in de praktijk de schoolbesturen tot holle corporaties, wijl ze den natuurlijken band met school en personeel verliezen. Het legt door de salarisbepaling in de wet een te rechtstreeksch contact tusschen onderwijzer en Staat. Het opent de mogelijkheid van facultatiefstelling van het godsdienstonderwijs op de bizondere Christelijke school en randt daarin haar wezen aan. Het trekt in ons bizonder schoolwezen de samenstellende deelen uit hun door God verordend verband. Aldus degenereert het de bizondere school tot een halve staatsschool.

Behalve het Bevredigingsrapport, hebben we een ander officieel stuk. Niet officieel in den zin, dat het van den Staat en van het gemeenschappelijk overleg van staatkundige groe-

Sluiten