Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij belangrijke mededeelingen zyn gedaan over de suikerquaestie. Er is hier toen duidelijk aangetoond, en het is erkend geworden, dat sedert de afschaffing van de differentiële regten, onze handel en scheepvaart zeer zyn achteruit gegaan.

Als de Regering den moed had om op de afschaffing der differentiële regten terug te komen, ben ik zeker dat dit een enorme voorspoed voor ons vaderland zouden zyn; en dat daardoor onze handel en nijverheid zeer zouden toenemen. Zoolang wy toch onze Oost-Indische bezittingen hebben, rust op ons de taak om voor de ontwikkeling van die koloniën te zorgen, door de noodige havens en spoorwegen te maken, maar tevens om de voordeden te genieten, die uit dat bezit voor ons vaderland voortvloeyen kunnen".

De heer Mr. P. H. Saaymans Vader (Handelingen II. bl. 700): Mijnheer de Voorzitter! By' het vele belangrijke dat door onderscheidenen sprekers tegen het wetsontwerp is ingebragt, vooral door den geachten afgevaardigde uit de hofstad, kan het overbodig geacht worden — althans mijnerzijds — om nieuwe argumenten aan te voeren.

Een argument is my nogtans voorgekomen door den geachten afgevaardigde ter zy'de te zyn gelaten en dat my toch van veel belang schijnt.

By het doen van uitgaven door den Staat en wel van uitgaven tot een zoo aanzienlijk bedrag, als waarvan in dezen sprake is, ten gevolge waarvan do Nederlandsche schatkist niet slechts tijdelijk, maar, als te verwachten is, ook voor de toekomst zal verstoken blijven van eenige bate uit Indië niet alleen, maar zelfs dreigt beroofd te worden van de jaarly'ksche uitkeering van tien millioen, als terugbetaling van de uitgaven door Nederland aan Indië jaarlijks te doen, mag men te regt, als vertegenwoordiger, vragen: welke zyn de voordeelen, die deze uitgaaf den Staat zal aanbrengen, waarin vergoeding te vinden is voor dezelve? Ik druk hier juist op, omdat ik dezer dagen in handen kreeg een blad, bevattende een uittreksel uit de Oekonomist, aangaande de baten welke directelyk door de spoorwegen in Nederland werden afgeworpen, en dan blijkt daaruit, dat deze spoorwegen aan den Staat bereids hebben gekost de som van 148 millioen gulden, terwy'1 de directe ontvangst der schatkist bedraagt 14 ton, dus één percent van het kapitaal van aanleg; de Staatsspoorwegen voltooid zyndc, zullen ongeveer 200 millioen hebben gekost en dan aan de schatkist opbrengen iy2 a 2 millioen, dat is circa 1 percent; voegende de schrijver hierbij' „„zoo als de Rijksbelastingen hier te lande zijn in „gerigt, komt het ons twijfelachtig voor, of door den aanleg van Staatsspoorwegen de belastingen wel noemenswaardig meer opbrengen aan de „schatkist""; en is dit nu waar, wat Nederland betreft, van hoe veel meer toepassing is zulks betrekkelijk Indië, bij de groote bezwaren waarmede men daar te worstelen heeft by het bouwen van spoorwegen, bezwaren die, vooral ook by" de aangevene rigtingen door de Regering, van veel

Sluiten