Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de lijsten I, II en VI van het voorbeeld, op bladz. 38 verondersteld, blijft voor alle candidaten het aantal uitgebrachte stemmen beneden den kiesdeeler i). Overdracht van stemmen heeft dus hier niet plaats. De aan die lijsten toegewezen zetels komen ingevolge art. 103, eerste lid, aan de candidaten, die de meeste stemmen hebben verkregen, d. i. dus:

op lijst I (2 zetels) aan de candidaten van der Hoeven en Wagner;

op lijst II (2 zetels) aan de candidaten Koenen en van Oort;

op lijst VI (1 zetel) aan den candidaat van der Wal.

De stemmen, uitgebracht op de candidaten der gelijkluidende lijsten ni en V worden ingevolge art. 97, tweede lid, ten aanzien van eiken candidaat samengeteld, wat de volgende uitkomst geeft:

D. Mos 300 + 200 =-500

H. Kroon 65 + 30 = 95

L. van Hoorn 35 + 70 = 105

Daar de kiesdeeler hier 512$ bedraagt 2), heeft ook de eerste candidaat Mos, zelfs na samentelling van de stemmen der beide lijsten, dezen kiesdeeler nog niet bereikt. De ééne, aan deze lijsten toekomende, zetel valt dus, krachtens art. 103, tweede lid, toe aan den candidaat Mos, als hebbende net hoogste aantal stemmen verkregen. Overdracht zou trouwens toch geen belang hebben, daar aan de gelijkluidende lijsten slechts één zetel is toegekend.

Ten aanzien van Ujst VII ten slotte moet weder wèl overdracht van stemmen plaats vinden. Uitgebrachte stemmen:

K. Muller 550

G. Nieuwenhuizen 350

D. Vonk 75

J. Oudshoorn 25

De kiesdeeler, gebezigd tot het toekennen van de zetels aan deze Ujst, bedraagt 475 3). Deze kiesdeeler moet dus, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 102, eerste lid, ook gebezigd worden ter bepaling, welke candidaten gekozen zijn.

Op Muller zijn 75 stemmen boven den kiesdeeler uitgebracht.

Deze gaan over op Nieuwenhuizen, die echter ook daardoor, met de rechtstreeks op hem uitgebrachte stemmen, den kiesdeeler nog niet bereikt, doch reeds zonder dat van de overige candidaten de meeste stemmen heeft •verkregen. De 2 zetels, aan lijst VII toegekend, komen dus aan de candidaten Muller en Nieuwenhuizen.

Voorbeeld overdracht stemmen.

Uit het op de bladz. 38 e. v. gegeven voorbeeld blijkt o. a. dat overeenkomstig art. 102 der kieswet geen enkele gekozen candidaat méér stemmen verkrijgt dan den kiesdeeler. Het overschot c.q. zijner stemmen komt ten goede aan andere candi-

iu ?ujkens aangegeven verdeelingen der zetels over de lgstengroepen en de afzonderlijke lasten, 18 voor de stemman-overdracht op Ujst I de kiesdeeler B (475) beslissend, terwijl het hoogste aantal der op eên candidaat uitgebrachte stemmen slechts 300 bedraagt; voor de stemmen-overdracht op elk der beide lijsten II en VI geldt de kiesdeeler B (516%), terwijl het hoogste bedraagt1, °P cïndlda" uitgebrachte stemmen slechts 400 (op Ujst II), resp. 300 (op Ujst VI)

.. 2i De. twee lijsten gelden als één lijst. De zetels, aan deze gecombineerde l(jst toekomende zon dus ineens bn de eerste verdeeling, en niet pas bij eene tweede toegekend ; derhalve geldt hier — evenals voor lust IV' — de eerste kiesdeeler (A).

hJP iAan ?! ?.rSf,P ,b,e?u?nde uit de 'Östen 1 en VI1 zSn ee»« * Mtels toegekend, waarbij als kiesdeeler gold 512Vt (A). Daarna zijn deze 4 zetels^rtrdeeld over de beide lijsten. Bij deze verdeeling derhalve bn de verdeeling waarbij aan de lijst zelve zetels zijn toegekend, is het geta 475 gebezigd als kiesdeeler (B). 6

Sluiten