Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekenen. En mocht onverhoopt een der onzen hulp behoeven, dan was onze spreuk: „Een voor allen, allen voor een!"

Wij rekenden het ons een plicht in dit opzicht de taak der Louisa-Stichting te verlichten.

Om dit doel te bereiken was een behoorlijk geconstitueerde Vereeniging noodig. Het Bestuur zou dan de Vaderzorgen van onze groote familie op zich nemen, en al die broers en zusters kunnen wijzen, langs welken weg en door welken onderlingen steun zij tot hun doel zouden kunnen geraken.

Ziedaar de overwegingen, welke er toe hebben geleid, dat op 24 Mei 1914. de dag der tweede Réunie, de Vereeniging van Oud-Pupillen der Louisa-Stichting werd opgericht.

* * *

Nu in het bovenstaande is beschreven, op welke wijze onze Vereeniging langzamerhand van binnen uit is gegroeid, en welke gevoelens en ideeën haar ten grondslag liggen, behoeft daaraan weinig meer te worden toegevoegd, aangezien daarmede tevens de richting van ons streven is aangegeven.

Het spreekt vanzelf dat er in den loop der jaren, — wij vieren thans bij het 50-jarig bestaan der Louisa Stichting ons 5-jarig lustrum, — meer teekening in ons Vereenigingsleven is gekomen. Zoo werd b.v. een „Weerstandskas" opgericht, en werd op 16 Juni 1917 de Koninklijke goedkeuring verkregen.

Steeds is onze arbeid bezield gebleven door dien geest, uit welken onze Vereeniging is geboren

Het is de geest van in praktijk gebracht Idealisme, — de geest van onze Vaders, — de geest der Vrijmetselarij 1

Dat was de vrucht van onze Maconnieke opvoeding.

Moge aan de Louisa-Stichting de steun, de kracht, en de toewijding geschonken worden, om tot in lengte van dagen haar gèzegenden arbeid te kunnen voortzetten!

B. C. Slotemaker. Red. Corr. bl.

Sluiten