Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE I.

Model aanvraag Aanplantvergunning.

den Voorzitter Van den Gewestslijken Raad van Besoeki

BONDOIVOSO.

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen

administrateur der Tabaksonderneming .* • • .wonende

te ten deze handelende voor en namens de te . .

. , gevestigde Naamlooze Vennootschap ;

dat de zetel van het bedrijf der naamlooze vennootschap. .

is gevestigd in de desa •

district afdeeling :

dat hij tabak wenscht te planten in de desa

No district afdeeling !

dat hij de beschikking heeft over gronden van den Inlander gehuurd krachtens wettelijk bekrachtigde huurovereenkomsten in

Je desa tot een uitgestrektheid van bouw

sawahs en bouw droge gronden ;

dat de minimum uitgestrektheid van aanplant, waartoe hij zich in die desa verplicht, zal bedragen bouw;

dat die minimum aanplant zal tot stand worden gebracht

op •

dat de gronden geschikt zijn voor de teelt van tabak en ze een geheel vormen met het arbeidsveld van de onderneming, terwijl ze niet te zeer uiteen gelegen zijn voor een rationeele uitoefening van het bedrijf.

Redenen waarom hij zich tot UHEdG. wendt, met het beleefd verzoek aan de N. V voor die desa's aanplantvergunning te verleenen als bedoeld in Hoofdstuk I der Tabaksverordening.

't Welk doende enz.,

Sluiten