Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen haar gemeenschap gelijkelijk dte Latijnsche, Britsche, Slavische en andere karakter-trekken toelaat. I

Ook in de sociaal-demokratie heeft de Duitscher den wil tot macht, tot gezag, die zoo licht tot over-macht ontaardt. Het socialisme zou zijn eigenlijk karakter als vrijherds-jbeweging inboeten zoo het op den duur en na de ervaring van dezen oorlog nog langer dit opper-gezag toeliet.

Het orthodox-Marxisme, het historisch-materialismfe in Engeland nooit ge-accepteerd dan in zeer kleinen kring, nimmer gemaakt tot grondslag der onafhankelijke arbeiders-beweging, heeft zonder deze theorie deze beweging niettemin in staat gesteld reusachtige stakingen te organiseeren, en haar weerstandsvermogen in den oorlog niet te verliezen. De Marxistisch geschoolden onder leiding van een Hyndman en Henderson zijn daarentegen trouwe dienaren der imperialistische regeering. Het feit is, dat noch de sociale, noch de geestelijke revolutie, dat geen enkele radikale hervormingsbeweging steunen kan op het evangelie van een Messias; dat de maatschappelijke en geestelijke omwenteling die zich zal moeten voltrekken om de menschheid te bevrijden van de dreigende spoken van oorlog en revolutie beiden, niet de zaak kan zijn van één apostel, zelfs niet van één partij of één vereeniging.

Het monopolie der sociale wijsheid, van het volledigst hooger inzicht heeft het Marxisme evenmin als welke andere leer die als de alleenzaligmakende wordt opgeworpen. Evenmin het monopolie van weerstandsvermogen in een kritiek moment. Dit heeft de wereld-oorlog toch zeker ons bewezen, bewijst hij ons nog eiken dag. Er bestaat in dit opzicht eenvoudig geen monopolie. Dit als de eerste erkenning om het nieuwe tijdvak der geschiedenis, dat met dezen ooriog is aangebroken, mede aan te vangen. Immers uit zeer verschillende kringen kan de bewustwording, noodig tot het fundament onzer herleving, verwacht worden. Overigens is ons noodig trouw aan die beginselen eener nieuwe levens-ontwikkeling, die op het einde der 19e eeuw een nieuwen dageraad verkondigden, door den wereM-oorlog voor het oogenblik verduisterd.

Toen de oorlog uitbrak bevonden wij ons op weg naar een nieuw leven en een nieuw levens-inzicht. Het is op dien weg der menschelijke zelf-bevrijding dat moet worden voortgegaan, door hen die

Sluiten