Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

I. De z.g. Wapenwet — wet van 9 MeM890 (Staatsblad no. 81), ^§»j£e gewijzigd eerst bij de Vogelwet 1912 en laatstelijk bij de Vuurwa- k°eet8t*u£ °an penwet 1919 — houdt in het verbod van het bij zich hebben van vuurwapenen, een wapen op den openbaren weg of op eenige voor het publiek toegankelijke plaats. Die wet legde vóór hare jongste wijziging aan de verspreiding van vuurwapenen onder de bevolking eigenlijk geen belemmeringen in den weg. Ook niet aan het vervoer van vuurwapenen. Immers zij verklaarde haar verbod niet van toepassing op personen, die „geen ander wapen vervoeren dan dat zoodanig is ingepakt, dat het niet voor dadelijk gebruik kan worden aangewend" v). Deze uitzondering was overigens met het doel der z.g. Wapenwet, n.1. het keeren van de gevaren, welke uit het bij zich hebben van wapenen op den openbaren weg of op eenige voor het publiek toegankelijke plaats kunnen voortvloeien, kwalijk overeen te brengen. Immers kan de verpakking op elk gewenscht oogenblik worden afgenomen. Met het oog op die uitzondering is wel eens ironisch aan eventueeleh revolutionnairen, die zich naar de verzamelplaatsen spoeden voor den grooten „Kladderadatsch", de raad gegeven om zich met ingepakte vuurwapenen daarheen te begeven. Zij behoeven ze dan niet in den, wellicht reeds met munitie gevulden zak te dragen en kunnen ze toch practisch aanstonds voor gebruik gereedmaken.

Het laat de z.g. Wapenwet, welke den vroegeren wettelijken toestand op het stuk van vuurwapenen beheerschte, volmaakt koud of Jan of Piet in zijne woning of anderszins vuurwapenen voorhanden heeft en, zoo ja, hoeveel en met welk doel. Het geval begint haar eerst te interesseeren, wanneer Jan of Piet met zijne wapenen de straat opgaat.

De wettelijke toestand vóór de Vuurwapenwet 1919 was dus op het stuk van vuurwapenen deze, dat het voorhanden hebben daarvan en de handel daarin geheel vrij was. Alleen door zich met een niet voldoende ingepakt wapen op openbare wegen of plaatsen te begeven, kon men de z.g. Wapenwet overtreden. Practisch bestond dus op het punt van de verspreiding van vuurwapenen onder

1) Art. 3 onder 7"..der z.g. Wapenwet.

Sluiten