Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vuurwapenen of van munitie wordt geconstateerd of vermoed, hetzij in het algemeen. In het laatste geval zullen uiteraard omvangrijke maatregelen moeten worden getroffen, wil de naleving van het bevel in voldoende mate verzekerd zijn.

Het geval kan zich voordoen, dat het hoofd van plaatselijke politie zelf niet spoedigjgenoeg in staat is om een bevel tot inlevering te geven. Stel b.v., dat de politie in de woning van iemand, bij wien vuurwapenen allerminst vertrouwd zijn, eene geladen revolver aantreft, welke hij, zonder daartoe bevoegd te zijn, voorhanden heeft. De gemeentepolitie zou wellicht voor een dergelijk geval van te voren door het hoofd van plaatselijke politie gemachtigd kunnen worden om namens dat hoofd — men zie hef woord „vanwege" in het tweede lid — een bevel tot inlevering te geven. Doch de rijkspolitie kan bezwaarlijk door alle hoofden van plaatselijke politie van te voren in dien zin gemachtigd worden. De moeilijkheden, welke ten deze zouden kunnen rijzen, worden intusschen ondervangen door het laatste lid x).

strafrechte- 7. Wordt aan een bevel tot uitlevering geen gevolg gegeven, teiuke sancu». .g artjkej ^2, tweede lid, van toepassing en kunnen de vuurwapenen en munitiën in beslag worden genomen en verbeurdverklaard.

Artikel 10.

De in bewaring gegeven vuurwapenen en munitie worden, voor zoover het hoofd van plaatselijke politie dat noodig acht, voor onmiddellijk gebruik ongeschikt gemaakt.

Over de in bewaring gegeven vuurwapenen en munitie kan de rechthebbende beschikken met goedvinden van het hoofd van plaatselijke politie.

Ter zake van de bewaring van vuurwapenen of munitie voor iemand, die niet bevoegd is die voorwerpen voorhanden te hebben, is aan de gemeente een bewaarloon verschuldigd, waarvan het bedrag door Ons wordt vastgesteld. Tot verhaal van dat bewaarloon kunnen de voorwerpen, zoodra dat noodig blijkt, door of vanwege de gemeente worden verkocht. De opbrengst is, na aftrek van het bewaarloon en de op den verkoop vallende kosten, ter beschikking van den rechthebbende.

Eerste M. 1- Het eerste lid strekt om de gevaren, welke uit de opeenhooping van vuurwapenen en van munitie in de bewaarplaatsen zouden kunnen voortvloeien, te keeren.

1) Dit is door de Regeering eerst in het gewijzigd wetsontwerp ingeiascht, overigens uit eigen beweging.

Sluiten