Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8

trouwen zal daarom eerst dan verdwijnen, wanneer de "beide volkeren elkander beter leeren kennen.

De Japansche Commissie, waarvan ik de eer heb Secretaris te zijn, stelt zich dan ook vooral tot taak, door het verbreiden van kennis over Nederland in Jaspan en omgekeerd over Japan in Nederland, de oude achting en vriendschap, die tusschen beide landen vroeger bestaan heeft, te bestendigen en zoo mogelijk te versterken.

Toch zal het verbreiden van kennis over en weer nimmer tot de gewenschte resultaten leiden, wanneer ook niet bij de volken zelve de wensch wordt opgewekt naar een beteren geest, naar een over en weer vermijden van datgene, wat voor den ander hinderlijk is. In dit laatste nu hebben zoowel de Nederlanders als ook de Japanners zichzelve wel het een en ander te verwijten. Onze houding is niet altijd volkomen zooals ze zijn moet, maar die der Japanners evenmin en naar mijn meening kan slechts dan daarin verbetering komen, wanneer dit op welgemeende wijze en in verzoenenden geest onder het oog gebracht wordt van de betrokken personen, door iemand bezield met de zuiverste bedoelingen en die bekend staat, tegen geen der beide partijen vooringenomen te zijn. Of ik aan deze eischen voldoe, weet ik niet, maar in elk geval wil ik trachten hedenavond hiertoe een eerste poging te wagen.

Dat men in Indië de Japanners wantrouwt, mogen zij ons voorwaar niet te kwalijk nemen, want ze geven tot dit wantrouwen werkelijk ook wel eenige aanleiding en ik wil daarom beginnen met eerst hun fouten en tekortkomingen te bespreken.

Deze zijn in hoofdzaak tot een drietal groepen terug te brengen en wel:

1°. De houding, door eenige Japanners in Japan tegenover Indië aangenomen,

2°. De weinige betrouwbaarheid van het gros der Japansche handelaren waarmede onze kooplieden in Indië te maken krijgen,

3°. Het gedrag der Japanners in Indië.

Het zal u bekend zijn, dat de wijze, waarop sommige Japanners in Japansche bladen en tijdschriften over Indië

Sluiten