Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de suggestie, dat de kiezer de macht heeft, en de gekozene slechts uitvoerder van des kiezers soevereine wil is. Wanneer nu werkelijk eminente menschen de leiding hebben, is 't systeem misschien nog zoo kwaad niet. Maar er zijn ongelukkig zoo weinig werkelijk superieure geesten.

Een van de meest methodische toepassingen van suggestie in het maatschappelijk leven is de reclame. Het is eigenaardig hoe de reclame ons bijna nooit overtuigt, maar ons meestal juist eigenlijk tegen wil en dank meeneemt. De groote eisch voor de reclame is, dat zij zich met onweerstaanbare kracht aan ons opdringen moet. Dat op zichzelf doet ons meestal onaangenaam aan, en onze eerste reactie is dikwijls de gedachte : bah, daar moet ik niets van hebben. En toch wordt stellig datgene het meest gekocht, wat zich het best weet op te dringen. De moeite en de kosten, die in den handel aan reclame besteed worden, zijn voor iemand, die er niet rechtstreeks mee te maken heeft, eenvoudig ongeloofelij k. De reclame hindert ons, ergert ons, verknoeit het schoon van stad en land, — en loont klaarblijkelijk toch de kosten. Want ten slotte weet zij het publiek toch te suggereeren, dat een zóó geprezen artikel gekocht moet worden.

In dit licht bekeken lijkt het mij, dat de actie der suffragettes in Engeland, nu afgebroken wegens den oorlog, een reusachtige reclame geweest is. Ik heb het optreden dezer militante dames altijd buitengewoon antipathiek gevonden, hoewel ik haar leus: „kiesrecht voor de vrouw'' ook aanvaard. Maar er daadwerkelijk voor te vechten; eigendommen van anderen te vernielen, met de politie slaags te raken etc. etc. — hoe weinig vrouwelijk doet 't aan, en hoe weinig ad rem lijkt het, als men zich juist als politiek-mondig wil beschouwd zien. En toch, ook mij, evenals vele anderen, hebben deze vechtende dames en vrouwen langzamerhand een heeleboel geleerd, dat men, als men er eenmaal op is gaan letten, niet meer wegcijferen kan. Alle actie voor vrouwenkiesrecht van andere partijen dan de suffragettes kan een regeering, kunnen machthebbers negeeren; maar deze actie niet. Met haar dolle optreden, met haar absoluut verachten van maatschap305

Sluiten