Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4L BESCHAVING, door Olga Wohlbrück, 890 bladz. . f 1.25 Op een vraag aan de schrijfster, of de gebeurtenissen in dezen roman waar zijn, ontving de vertaalster het volgende antwoord:

„Deze roman berust op waarheid. Om eenheid in het „verhaal te brengen, heb ik hier en daar gedeelten moeten „bijwerken en verdichten, maar de gebeurtenissen zijn „ontleend aan de werkelijkheid." Olga Wohlbrück.

42. DE AVONTUREN VAN OLIVER TWIST, door Charles

Dickens. 680 bladz. f 125

Eindelijk een goede uitgaaf van Dickens in handig formaat. Bovendien wordt deze uitgaaf in geheel nieuwe vertaling gegeven, door Anna van Gogh—Kaulbach, in het Nederïandsch van dezen tijd, hetgeen een groote tegenstelling vormt met de bestaande, verouderde uitgaaf.

Algem. Bibüogr.

48. JAN FUSELIER. Schetsen uit het Indische Soldatenleven

door M. H. du Croo. 285 bladz f 1.10

Dit is een bundel gevoelig geschreven schetsen uit het Indische leven. De schrijver draagt den Indischen soldaat een warm hart toe, en weet op eenvoudigen, sympathieken toon van het Indische soldatenleven in zijn korte, naar het leven geschetste novellen, te verhalen. Handelsblad.

44. KUNSTENAARSLEVEN TE PARIJS, door Henri Murger.

885 bladz. f 1.25

Een nieuw meesterwerk uit de wereldliteratuur. De schrijver geeft hier een interessant kijkje op het intieme Parijsche kunstenaarsleven. Dordrechtsche Crt.

45. WILDE DIEBEN, naar het leven gephotographeerd door Aug. F. W. Vogt, beschreven door Dr. H. W. Heinsius.

250 bladz, . . . ; f 1.45

Onze eigen, zeldzaam mooie dierentuin „Artis" in woord en beeld weergegeven, met 65 photograf. natuuropnamen naar het leven der voornaamste wilde dieren.

46/47. DE PICKWICK-CLUB, twee deelen, door Charles Dickens, versierd met origineele teekeningen. Per deel

eenvoudig gebonden ; f 1.25

Hier heeft men nu een der meest onvergankelijke boeken uit de gehéele wereldliteratuur, vol leven, vol humor en , ernst, vol opvoedkundige waarde en daarenboven een echt kunstwerk, typografisch voortreffelijk verzorgd en toch voor eep luttel prijsje. Als het debiet van deze boekjes niet reusachtig wordt, mogen we aannemen, dat het volk van Holland geen goede boeken waard is. De Maasbode.

48. BEROEMDE ZANGEBESSEN, door J.Hartog. Eenvoudig

gebonden f lig

Een prachtwerkje met 23 afbeeld, naar photographieên van de meest beroemde zangeressen, waaronder vele Nederlandsche zangeressen een eerste plaats Innemen. Een dergelijk werk hadden we tot nu toe niet in onze literatuur. De groote zangeressen zien wij hier in woord en beeld voor ons, in onderhoudend geschreven levensbeschrijvingen, versierd met meesterlijk uitgevoerde afbeeldingen en portretten. De Groene Amsterdammer.

Sluiten