Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaamheid dezer organisaties de instelling van duurtecommissies, gelijk hierboven besproken, overbodig maakte, werd vrijwel eenstemmig ontkennend beantwoord.

De ervaring, waarover thans wordt beschikt, maakt het mogelijk over de beteekenis van het optreden dezer organisaties uit een oogpunt van duurtebestrijding een meer gevestigd oordeel uit te spreken. Goed werk is gedaan, waar iemand met vakkennis zich belangloos voor de werkzaamheden ter beschikking stelde, het noodige kapitaal zonder veel moeite kon worden bijeengebracht en de administratie in goede en vertrouwde handen was. In zoodanige gevallen zijn dikwijls speciale artikelen als schoenen, ondergoed, aardappelen e.d. tegen lagen prijs aan de leden geleverd kunnen worden en is hiervan stellig een prijsdrukkende invloed uitgegaan. Noodig was hierbij in vele gevallen tevens van den kant der leden een zeker enthousiasme, dat met beperkte keus van modellen en qualiteiten genoegen deed nemen.

In vele gevallen ontbraken echter een of meer dezer factoren en viel de losse band betrekkelijk spoedig uiteen. In andere gevallen werden successievelijk verbeteringen in de bedrijfsvoering aangebracht. Men kwam voor de noodzakelijkheid lokalen te huren, personeel aan te stellen en de organisatie ontwikkelde zich tot coöperatie op deugdelijken grondslag. Veelal werden de vereenigingen ook naar den vorm in eene coöperatie omgezet en sloten zij zich aan bij de op dit gebied bestaande organisaties en bij de Groothandels-vereeniging of gingen in bestaande coöperaties over.

Van de van gemeentewege genomen maatregelen kan worden getuigd, dat zij over het algemeen eveneens, met name in het genoemde tijdperk, waarin de hernieuwde prijsstijging een aanvang nam, een gunstigen invloed hebben uitgeoefend. De gemeenten hadden hierbij meerendeels de uit het distributietijdvak stammende organisaties te harer beschikking. Over het algemeen beperkte het gemeentelijk optreden zich tot enkele voorname artikelen als schoenen en manufacturen en voorts tot enkele levensmiddelen, met name visch en groenten. Teleurstellingen zijn in een aantal gevallen niet uitgebleven, doch over het algemeen kan geconstateerd worden, dat van wat door de gemeenten op dit gebied is geschied een druk, en dikwijls een belangrijke druk, op de prijzen van deze artikelen in den kleinhandel is uitgegaan.

Sluiten