Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en afgunstig verborgen gehouden tusschen steile wanden, streng bewaakt door den rook- en vuur-spuwenden Bromo-draak.

Hoe langer ik liep, hoe meer ik haar uitgestrektheid begon te begrijpen en hoe meer ik onder den ban van haar levenlooze leegte kwam.

De zon was al neergedaald achter de Westwanden, wier vale schaduwen de vlakte versomberden. De rookwolken, die als een onophoudelijke stroom van booze gedachten uit den Bromo opstegen, breidden zich tot een zwaar, zwart zwerk over Batpk en Widodaren uit en hulden hen als in de schaduwen des doods.

Ik naderde den voet van den Batok en keek met bevreemding tegen hem op. Wat een regelmaat; hoe moeilijk te vereenigen met zijn geweldige grootte !

Rondtrekkend om zijn voet begon echter een dof geloei uit de verte tot mij door te dringen en weldra zwol het onheilspellend aan, als het oproerig gejoel en gebrul van een muitende menigte, die in de verte naderde.

Het werd dreunend zwaar als het woedende geloei van een reuzenmonster en toen ik met versaagden stap en bevangen gemoed verder ging, vertoonde zich eindelijk de dreigende draak.

Daar lag hij „de vreeselijke worm". Zijn vuil en vaal, grijsgeel reuzenlichaam, van rimpels doorploegd, lag opgerold en verborg zijn zeker afgrijselijken 'kop en muil; maar zijn giftigen adem zag ik bij iederen loeienden ademtocht stootsgewijze in zwarte wolkenmassa's uitbraken.

Terughouden om verder te gaan, deed mij echter die schrikbaarlijke stem niet en snel liep ik het pad op, dat voerde naar de ladder, die tegen de bovenste helling is gelegd. Verder volgde mijn kleine gids mij niet; mee naar boven durfde hij niet te gaan en alleen klom ik tegen de ladder op.

De spanning over den aanblik, die de woedende kratermuil zouvertoonen, was zoo groot, dat ik geen acht sloeg op half doorgekraakte sporten, maar mij met snelheid opwerkte.

Plotseling keek ik over den rand heen en zag ruige wanden steilschuin naar beneden schieten; betrad den rand, sloeg den blik naar beneden en ontwaarde, dat ze ontzettend diep doordaalden naar een eng bodemvlak, dat doorboord was door een grijnzend gat.

Daaruit schoot schuin, met bulderend geweld, een vinnige paarsche

Sluiten