Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken kan of op reis gaan, al naar men verkiest, zich voeden kan met

LdTt aZinthf k;eed*» kW1' Z°°alS * Smaak -ereenkom omdat alles in onbeperkte mate voorhanden is, zal aan het arbeidsloon

wordet railmiddelen * behoefte niet meer geteld

metaaoieTan oeTf ^ ^ »Luilekke^' gelooft niemand meer, die aan de kinderschoenen! i8 ontwassen.

* ? WibaUt' al Wert h* Tan de -aatschappnder toekomst ook zeer hooge verwachtingen. Men hoore hem slechts in

2 **2°'r JTl "Hï 18 de T™h** der «ociaal-democraïn dS nde^ socialistische^voortbrenging de prodnctiviteit van den arbeid zhi

wm^vtr nn/han: 7* °ngekende WhondiB* in -lachte nite, wijl dan voor het eerst de ontwikkeling der techniek zich ten volle za kunnen uitleven Naarmate dde productiviteit telkens grooter wordt & teenemmg der bevolking aanzienlijk overschrijdt, zullef d. vormln van verdeeling inderdaad afdalen, verschrompelen tot vormen. Immers de Reling houdt m een socialistische maatschappij op een vraagal Z znn, wanneer de voortgebrachte of voort te brengen. hoeveémeS «oS genoeg is om m alle zich aanmeldende behoeften te^unnenToorzief^e sociaal-democraten echter zijn voldoende bekend met den ontzaggemken omvang der onvervulde behoeften in het kapitalisme, om zich fen volle rekenschap te geven van de werkelijkheid, dat een langer of kor er tMlottlZT ^ Trtbre^ dat » -n zich tefkens verruimende IZ^l VOorb^aan «■ OP "Ik een overvloed van be¬

geerlijk product mag worden gerekend, dat elke regeling in de verdeelin* zou kunnen worden gemist. De sociaal-democraten geven er zich^ reken

ttaPinyaali da* krCn WOTdèn **** dat ^voortbrengingvoor¬

at in alle redelijke behoeften, eer zal kunnen worden gezead dat hit aandeel van elk arbeider in het arbeidsproduct in de ruimf^t genoeg «om elke begeerde voorziening te verschaffen, de productie zeer beW njk zal moeten worden uitgebreid. Het wil zeggeni, dat in het productieve bedrijfsleven veel doeltreffender dan thans zal worden voortgebracht dit veel stelselmatiger dan thans, zelfs dan thans bij de toepassing dermees verfijnde loonmethoden, de grootst mogelijke hoeveelheid maaLhappeut begeerlijk product zal worden nagestreefd » *) aatscnappelijJr

geschonken aan het feit, dat wrj voor het verkrijgen van een zeer sterk pruimde voortbrenging niet alleen van de ontwikkeling derTndus triÏ maar ook van de landbouwproductie afhankelijk zijn. Cegeven overigens dat thans zeer veel productieve kracht wordt verspild daflen groot aantal personen werkzaam is in niet zeer productieve oTzelfs LZ

t^nlfl7rei1' ^ 6611 ^ rati°neele °r^i8atie W^ke Zrdeelen afwerpen zou, _ moet toch gevraagd, of het socialisme bij machte

d^vraVg6" Well^ Staathuishoudkunde en Statistiek, over

der loonsWhePka1^ .rondsla* te „ij*

Sluiten