Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat hij dit nu op zijn leeftijd nog moest doorpijnen, na zijn zwaar bewogen leven. Curieus."

„Er is niets doodender voor liefde dan de gewoonte," klonk hem plots haar stem koel en klaar door het hoofd. „Als ik haar altijd bij me gehad had, altijd haar lieve gezicht om me heen, zoodat 't m'n tweede zelf was geworden, dan natuurlijk zou 't nu heel anders in me

gesteld zijn.... ik zou mijn geluk niet tellen Of zou ik

t wél, met een vrouw als zij, die een rijk innerlijk heeft, en je niet afmat door haar eentonigheid, je nooit verveelt? Zou mijn grilligheid op den duur door haar zijn bevredigd geworden ? Zou zij aan al mijn eischen physisch en psychisch hebben voldaan?" En het benieuwde hem of dit heimwee naar haar slechts een gril zou blijken van eenige dagen, of voort zou moeten pijnen in hem? Voortpijnen .... zou dat kunnen? Nü nog? Sinds zooveel jaren reeds, had hij zich verzadigd gewaand, geblaseerd, waren ze hem onverschillig, leefde hij een gewoonteleven met een vrouw, die zich als een slavin voor hem boog, te Parijs.

Wat was dit dan eigenlijk voor een vrouw, die na jaren en jaren nog zulk een macht over hem had ? Ze was toch zoo eenvoudig en gewoon, en ongedwongen in haar doen, neen,

niet gewoon, ze had iets hoogs-beminnelijks enfin, iets

dat haar onderscheidde. Hij had haar willen straffen vanavond met zijn spel, hij had eerder zichzelf gefolterd....

En toch waren al deze weer bijna nieuwe sensaties hem aangenaam; ten teeken dat zijn hart nog niet den dood der verdorring was gestorven.... dat hij nog frischheid in zich

had en jeugd Een wóndere vrouw was zij, die in spijt

van haar jaren dit nog in hem vermocht te wekken Als

zij die kinderen maar met had "

Jenny talmde bij haar moeder in de kamer, tot de anderen weg waren, en Mathilde, ijverige huishoudster als steeds, zorgvuldig alle zichtbare sporen der kleine soiree had doen verdwijnen.

„En nu " zeide Mathilde, terugkomend van een gang

naar de keuken met een blad vol bordjes en glaasjes, dat

Sluiten