Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DISCONTINUE — DRAFT

rechtsgeldige kwijting. — to be d.d: van aUe aansprakelijkheid ontkeven worden.

discontinue a business: een zaak opheffen. — to d. an insurance een verzekering doen ophouden.

discount: rabat; korting voor contant; disagio; disconto. — to be at a d.: beneden pari staan. — 1 per Cent. d. for prompt cash: 1% korting voor contant. — subject to a d. of 10 per Cent.: met 10% korting. — cash d.: korting voor betaling binnen een bepaalden tijd. — extra (= special) d.: extra korting. — merchant d. (= trade d.): rabat. — rate of d. (= d. rate): discontovoet. — 40 per Cent. d. granted to the trade -.wederverkoopers genieten 40% rabat. — to d.: disconteeren; in disconto nemen.

discountable: discontabél; verdisconteerbaar.

discounting-house: discontobank.

discrimi nating dvües: differentiêelerechen.

dishonour a Bill: een wissel weigeren te betalen. — to suffer d.: onbetaald terugkomen. — d.ed draft: noodlijdende (= onbetaalde) wissel.

dispatch, z.: despatch.

display: uitstalling; étalage.

dispute a debt: een vordering betwisten.

dissolve partnership: vennootschap ontbinden.

distributing business: détail-verkoop (= zaak).

distribution of profits: winstuitkeering. — available for d.: voor uitkeering beschikbaar.

div. = dividend.

divide: als dividend uitkeer en.

dividend: dividend; uitkeering. — fin al d.: slotuitdeelingslijst. — interim d.: voorloopig dividend. — to declare a d.: een dividend vaststellen. — declaration of d.s: vaststeling der uitdeelingslijsten. — to pay no d.: geen dividend uitbetalen — d. warrant: dividendbewijs (mandaat; chèque).

do: doen. — to d. business with: zaken doen met. — to d. bills: wissels opkoopen; woekeren. — We can d. these curtains in either white or ecru: we kunnen deze gordijnen in wil of écru leveren (uitvoeren). — we could d. you these curtains at 10/6

each: we zouden U deze gordijnen kunnen leveren tegen 10/6 per stuk. — somê*parcels were donc at 5/6: enkele partijtjes werden tegen 5/6 afgedaan. — to d. the needful: fonds bezorgen; het noodige verrichten. — to d. a person for £ 30: iemand voor £ 30 oplichten. —to d. in: handelen (doen) in. — to d. a parcel up in brown paper: een pakje in pakpapier inpakken. — to d. up in packets: in pakjes verpakken. — there was little d.ing to-day: er ging vandaag weinig om. doek: dok. — floating dry d.: drijvend droogdok. — graving d.: droogdok. — d.-eompany: veem; dok-maatschappij. — d. dues: havengeld. —d.-extension: havenuitbreiding. — d.-labourer: bootwerker. — d. superintendent: walbaas; baas van de loods. — d.-warrant: ceel. — to make out d.-warrants for goods: goederen op ceel brengen. — to d. a ship: een schip dokken. — d.-worker: bootwerker.

doeker: bootwerker.

document: document. — official d.: officieel stuk. — stamped d.: document op zegel. — d.s against acceptance: documenten tegen accept. — d. draft: documentswissel; gedocumenteerde wissel.

documentary draft: documentswissel.

dog: to go to the d.s: op de flesch gaan.

domestic: binnenlandsch.

domicile: domicilium-wissel. — to d.: domicilieeren.

dormant money: dood kapitaal. — d. partner: stille vennoot.

doublé entry (system): dubbel boekhouden. — d. Standard: dubbele standaard.

doubtful debts: dubieuze vorderingen.

down: lager; goedkooper. — to go d.: dalen. — he is low d. in the world: hij is aan lager wal. — a sum d.: een bedrag ineens.

D/P = documents against payment. — D/P terms: op conditie van documenten tegen betaling.

Dr. m debtor.

draft: 1) traite; wissel. 2) concept. 3) goedgewicht. 4) diepgang; — ad. for (= value = amounting to) £ 6: een wissel groot £ 6. — dishonoured d.: noodlijdende wissel. — domiciled

Sluiten