Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERHAVIG — ONGEHOORDE

ment. — bij o.ch contract: by private contract. — o.che verkoop: private sale.

onderhavig: in question. -r- in het o.e

geval: in the present case. onderhevig aan: subject to; liable to. — o. aan recht: subject * to duty. — o. aan schommelingen: subject to fluctuations. — aan bederf o.e goederen: perishable goods. — niet aan bederf o.: non-perishable. — het is aan geen twijfel o. i it is beyond all doubt.

onderhoud (= gesprek): interview; conversation. — voor het o. van een huis zorgen: to keep a house in repair. — o.skosten: cost of repairs.

onderburen: to sub-hire; to sub-let.

onderhuurder :under-tenant; sub-lessee.

onderkennen: to distinguish.

onderling: door o. overleg: by mutual arrangement. — o.e verzekering: mutual insurance.

ondernemen: to venture; to undertake.

onderneming: venture *; concern ; enterprise; undertaking. — zich in een o. wagen: to embark on a venture. — e. op het gebied van papier-fabrikatie: paper-making concern. —i o.sgeest: enterprise.

onderpand: security *. — zakelijk o.: collateral security; collateral. — tot o. geven: to pledge as a security. — crediet op o.: document credit. — o.sgarantie: security. onderrichten: iemand van iets o.: to

inform a person of something. onderscheiden: to distinguish. onderscheidingsteeken: distinguishing mark.

onderschrijven: een meening o.: to

endorse a view. onderstaand: mentioned at foot. ondersteuningsfonds: provident fund;

endowment fund. onderteekenaar: signer; signatory. onderteekenen: to sign. onderteekening: signature. onderverhuren: to sub-let. ondervinden: den invloed o. van: to

feel the influence of. — iemands

vertrouwen o.: to be honoured with

a person's confidence. onderweg: in transit; afloat. — de

stoomboot is o. naar Huil: the steamer

is on her way to Huil.

Db Frob, Woordenboek.

I onderwerpen: goederen aan het oordeel van klanten o.: to submit goods to customers. — aan een nauwkeurig onderzoek o.: to submit to a careful examination; to scrutinise; to examine in detail, onderwicht: underweight; deficiency

in weight; short-weight. onderzeesche kabel: submarine cable. onderzoek: inquiry*; examination; survey. — nauwkeurig o.: close examination; scrutiny. — bij o.: on inspection. — bij nader o.: on further inquiry. — een o. naar de oorzaak instellen: to inquire into the cause. — een o. instellen naar: to inquire after. — een nader o. instellen: to make further inquiries. onderzoeken: monsters o.: to test samples. — goederen o. ,* to examine goods ondeugdelijk: useless; worthless; flimsy.

onechte kleur: fading (= false = fugitive) colour.

oneens: het met iemand o. zijn omtrent: to disagree with a person about; to be at variance with a person about.

oneerlijk: dishonest; unfair. — o.e concurrentie: unfair competition.

onevenredig aan: out of proportion to,

ongaarne: reluctantly; unwillingly; grudgingly.

ongangbare munt: uncurrent coin.

ongeaccepteerd: unaccepted.

ongeboekt: het bedrag is o. gebleven: the amount has not been entered.

ongedaan: niets o. laten: to spare no effort. — o. maken: to cancel.

ongedekt: uncovered *. — o. crediet:K open credit. — o.e crediteuren: unsecured creditors. — o.e leening: fiduciary loan. — er is nog een aanzienlijke baisse-positie o.: a considerable bear position is still open.

ongedopt: unpeeled; unhusked. — o.e rijst: paddy.

ongefrankeerd verzenden: to send carriage forward. — o.e brief: unstamped (= unpaid) letter.

ongegrond: o.e klacht: groundless complaint. — de klacht is o.: the complaint is without any foundation. — de berichten zijn o.: the reports are unfounded. ongehoorde prijzen: fabulous prices. — o.e winsten: unprecedented prof-

10

Sluiten