Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en drenzen, de slungels, die schreeuwen, de drommen die de cinematograaf en het variété uitstroomen — wie hen ziet, wanhoopt niet alleen aan de schoonheid, maar hij wanhoopt aan het leven. Is er dan geen fierheid meer in de wereld, geen karakterbesef? Is dan alles vervlakt, verlept, genivelleerd?"

Men zou, als men veel op onze voor het publiek nog opengestelde buitenplaatsen en in de stadsparken en plantsoenen wandelt, haast wel gaan denken.dat het met dat karakter-besef van verschillende bezoekers al heel droef gesteld is. Dit vermoeden vindt niet weinig bevestiging in het ruime veld van werkzaamheid, dat de Tuchtunie voor zich ziet en waarop ook de A. N. V. V. veel goeds kan verrichten in onderlinge samenwerking met den A. N. W B dé N. R* V., den Nederlandschen Bond van Lichamel'ijke Opvoeding, de Padvindersorganisaties en vele andere lichamen, die zich wijden aan deze goede en ernstige volkszaak. &

In 1912 richtte het „Centraal Bureau van Vreemdelingenverkeer" te 's-Gravenhage een schrijven aan verschillende redacties van dagbladen, waarin de aandacht van alle autoriteiten en ook van alle belanghebbenden

en belangstellenden werd OrpvPStiorH nn hot fait Anl

telkens door toeristen over het optreden der ieugd

wordt geklaagd. Deze circulaire heeft de volle aandacht genoten

van den minister van binnenlandsche zaken, welke

haar doorzond aan de Commissarissen der Koningin i die aan de colleges van Burgemeester en Wethouders i mededeehng deden van de stukken met het verzoek i de noodige maatregelen te nemen, welke kunnen leiden I tot beteugeling van het brutale optreden der jeugd.

Uit de circulaire van het centraalbureau stip ik de | volgende alinea aan: „Het is niet enkel over de grove t baldadigheid waaronder zij (de vreemdelingen) soms r moeten lijden — zooals het gooien met steenen of rmet vuil — maar ook over het hinderlijk volgen het Luitjouwen enz., waarover zij o. i. terecht gebelgd zijn. tfcnkele plaatsen er buiten gelaten, waar de vreemde-

Sluiten