Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvermoeide pogingen uitgaan om den bezoeker een schoone struiken- en boomen-weelde te laten zien.

Een dertig H.A. van dat onvervreemdbare volksbezit zijn nu gereserveerd voor de grootsche nationale stichting, welke ginds in het wondere oord van den Arnhemschen Waterberg zal groot worden als het Nederlandsche Openluchtmuseum, een stichting, die een geconcentreerd beeld zal te zien geven van de beschavingsgeschiedenis van het vaderlandsche plattelandsleven. Deze grootsche stichting zal als een ware volksuniversiteit een hoogeschool voor Heemschut kunnen zijn, en een volledig beeld geven van hetgeen het Nederlandsche volk, in al zijn schakeeringen, ten allen tijde uitgedacht heeft, om op het platteland zich te beschutten tegen de invloeden van weer en wind; om zijn woningen in te richten en te versieren, om de kleeding te schikken naar klimaat en schoonheidszin, om het huisraad te vervaardigen en de voorwerpen benoodigd voor het werk... Een stichting is het die ons volk nader zal brengen tot de waardeering van zijn eigen — ook in het dikwijls zoo eenvoudig zich uitende landleven — zoo leerzaam verleden en die daarnaast in ruime mate den deskundige opwekking geeft tot dieper onderzoek, den kunstenaar brengt in een sfeer van arbeidskracht en scheppingsdrang en tenslotte ook tot het volk een boeiende taal zal spreken. Niet alleen het ontwikkelde in kunst en historie belangstellende publiek, doch ook de onverschilligen zal het museum interesse bij brengen voor veel waaraan ze in hun eng begrensd gedachtenkringetje geen aandacht konden schenken ... Een stichting ten slotte waarin heel het schoonheidlievend vaderlandsch-gezind Nederlandsche Volk belang zal stellen en die als een apotheose der landseigen volkscultuur in het centrum van óns vaderland zich zal ontwikkelen als: „Het Nederlandsche Openluchtmuseum op den Arnhemschen Waterberg l" ,

Sluiten