Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juni jVL toe, of de gemeente Hilversum, die onlangs een prijsvraag uitschreef voor den bouw van zulk een „Altersheim", dit brandheldere bloemrijke hofje tot prototype van het Gooische had gekozen. Al wat in de Hilversumsche prijsvraag als eischen staat aangegeven voor zulk een stichting der twintigste eeuw, ging reeds in 1713 in vervulling voor Marssum. Sedert dien datum wordt daar zooveel mogelijk getracht „dat de ouden van dagen ieder in eigen omgeving voortbestaan en niet dan bij hooge noodzakelijkheid en zulks alleen op grond van hulpbehoevendheid of ziek zijn in gemeenschappelijke verpleging worden genomen en dat zooveel mogelijk vrijheid van bewegen gegeven wordt aan iedere bewoonster".

Tijdens het schrijven van dit hoofdstuk melden de bladen het zeker zeldzame bericht, dat de heer H. Nyland uit Den Haag aan het bestuur der gemeente Hindeloopen een volledig „oud Hindeloopermuseum" aanbood, mits de gemeente voor een gebouw zorg draagt en de schenking tegen 100.000 gulden verzekert. Een waarlijk vorstelijke schenking voor Neêrlands jongste badplaats, een schenking, die zeker de daaraan verbonden verplichtingen doet aanvaarden.

Het in de laatste jaren door vreemdelingen drukbezochte plaatsje Epe op de Veluwe is een typische „Veluwsche hut" rijk, welke op aanschouwelijke wijze den bezoeker een beeld geeft van de huisvesting der boeren in die streek een goede 100 jaar geleden. Verschillende dorpsgenooten hebben oude voorwerpen als een gebeeldhouwde kast, een lepelrek, een olielamp, en verdere huisraadartikelen afgestaan, die op origineele wijze de gedeeltelijk ingegraven hut meubileeren.

Uit deze verspreide navolgingen in het klein van de Scandinavische en Duitsche „openluchtmusea" mag men afleiden, dat het ook ten onzent hoog tijd is de1 oude plattelandscultuur — althans in effigie — vast te leggen in zeer bijzondere voor ieder toegankelijke stichtingen, die onder den naam „openluchtmusea" zich in de laatste jaren internationaal burgerrecht hebben verkregen.

li

Sluiten