Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

referee hem het teeken geeft het boksen te hervatten. Een man wordt geacht te liggen, ook al staat hij met één of beide voeten op den grond, indien tevens eenig ander lichaamsdeel den grond aanraakt. Zoodra een bokser valt, begint de referee luid tot tien te tellen, zorgdragend ongeveer één seconde te laten verloopen tusschen den aanvang van elke twee tellen. Is, na 't afroepen van de laatste tel, de gevallene nog niet geheel overeind en gereed het gevecht te hernemen, dan is de partij geëindigd. De gevallene ontvangt dan 0, z'n tegenstander 5, of, als 't in de laatste ronde geschiedt, 7 punten voor die ronde.

Is een ronde ten einde, terwijl een bokser neerligt, dan wacht de tijdwaarnemer met het geven van het eindteeken totdat óf de gevallene weer overeind, of de tiende tel afgeroepen is. Is de laatste ronde ten einde terwijl een bokser neerligt, dan wordt gewoon op het juiste oogenblik het einde aangekondigd.

Boksers, die niet binnen tien seconden na het afroepen van het begin van de ronde hun hoek verlaten en den strijd hervat hebben, worden geacht de partij te hebben verloren. In het algemeen worden boksers, die gedurende een wedstrijd 10 seconden achtereen onttrokken zijn geweest aan den strijd, behandeld alsof zij gedurende dien tijd buiten gevecht gesteld waren geweest.

Art. 47. — De referee kan een wedstrijd doen staken als hij de partijen te ongelijk acht, onvoldoende getraind, of nietvoldoende op de hoogte van de sport.

Hij is tot staking verplicht, wanneer een der partijen een zoo groot voordeel heeft behaald, dat de andere dit niet meer kan inhalen of als, naar het oordeel van den referee, voortzetting van den strijd te afmattend of om andere reden gevaarlijk zou worden voor een der partijen. De andere partij is dan overwinnaar.

Art 48. — Indien om een of andere reden de referee tijdens een ronde de partij tijdelijk doet staken, wordt na zijn bevel tot voortzetting nog zoolang gebokst, totdat de volle tijd van de ronde verstreken is. Daarna gaat de partij gewoon door.

Bij onvermijdelijke inmenging, leidend tot staking eener partij, wordt deze zoo spoedig mogelijk voleindigd.

4

Sluiten