Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jij lijkt mij wat erg jong om je vak goed te verstaan".

De jongen richtte het hoofd op en keek den leelijken edelman recht in. het gelaat, terwijl hij zeide :

„Als ik mijn werk gedaan heb, zult u daarover kunnen oordeelen".

Dit trotsche antwoord had eenigen invloed op den Duitscher, die onmiddellijk kalmer vervolgde :

„Je hebt gelijk, vriend, kom maar hier, dan zal ik je wijzen, waar het toestel moet worden aangebracht.

De kolonel legde hem met een paar woorden uit, wat hij verlangde en het hem toen alleen in het studeervertrek om naar zijn gasten in de eetzaal terug te kunnen keeren, waar hij met vele luidruchtige „Hochs" verwelkomd werd.

Zonder tijd te verhezen trok Jan zijn jas uit en zette zich aan het werk met het vaste voornemen dit zoo goed mogelijk te verrichten. Hij. wilde door uitstekend werk te leveren den Duitscher, die zijn vakkennis in twijfel had durven trekken, het bewijs leveren, dat hij ten volle berekend was voor zijn taak.

Hij was zoo verdiept in zijn arbeid, dat hij geen begrip van den tijd had. Tegen zes uur was hij nog aan het werk. De kolonel was intusschen met zijn gasten uitgegaan om het laatste nieuws betreffende den oorlog te vernemen.

Bij het hcht van slechts één lamp, geplaatst op de schrijftafel, was Jan druk bezig met de verschillende onderdeden van het toestel in elkaar te zetten, toen hij langzamerhand een gevoel over zich kreeg, alsof iemand hem begluurde. Hij kreeg den indruk alsof er iemand met hem in de kamer was en daarom keek hij om zich heen. Hij had zich blijkbaar vergist, hij was alleen en in het paleis heerschte doodsche stilte.

Alvorens echter verder te gaan met zijn werk keek hij opnieuw op en vlak voor hem achter de' glazen deur, welke de werkkamer scheidde van het kleine vertrek vol met boeken, meende hij een paar oogen te zien, welke hem strak aankeken. Hij herkeiüe deze onmiddellijk, deze schitterende, eenigszins verwilderde oogen had hij den vorigen avond aan het raam van het laboratorium gezien,

Sluiten