Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sedert wanneer openbaarde zich echter deze invloed?

En het antwoord, dat hij zich zelf op die vraag gaf, kon slechts luiden: Sedert de ontploffing in het chemisch laboratorium van de H.B.S.1

Tobias was eigenlijk verbaasd, dat hij er niet eerder toe gekomen was, dit geheele samenstel van zonderlinge feiten op zulke nuchtere, klare wijze onder de oogen te zien. Bovendien verbaasde hij zich nu, dat hij niet eerder op het denkbeeld gekomen was, dat juist in de ontploffing van Dr. Stolps retortje de oplossing van al deze geheimzinnigheden gelegen kon zijn!

Wat zou het glazen buisje, dat de geleerde scheikunde-leeraar op dat oogenblik in de hand had gehad, echter wel bevat kunnen hebben?

Tobias kon er naar raden, zooveel hij wilde; doch een aannemelijk antwoord geven was hem onmogelijk. Als schooljongen, die al geen held was in de allereerste beginselen van de gewone scheikunde, behoefde hij zijn hoofd niet te pijnigen met het zoeken naar een oplossing van deze ongetwijfeld alleringewikkeldste scheikundige formule, waaraan de als bij uitstek geleerd bekend staande Dr. Stolp reeds zoo menig van zijn vrije studie-uren besteed moest hebben.

Doch zooveel begreep deze jongen er achter-af toch wel van, dat hij dien bewusten middag de eenige en de onbewuste getuige was geweest van een buitengewoon belangrijke ontdekking op scheikundig gebied, het resultaat van een ongetwijfeld eindelooze reeks geleerde proeven en waarnemingen van een zoo kundig man als Dr. Stolp, de eindelijke bereiking door den scheikundigegeleerde van een lang vergeefs door hem gezocht chemisch product.

Die geheimzinnige stof — Tobias twijfelde er nu geen oogenblik meer aan! — het was een kleefmiddel van ongekende sterkte, een scheikundig procédé van buitengewoon krachtigen magnetischen invloed, een samenstel van daarvóór onbekende bestanddeelen, die niet slechts onverbreekbaar hechtende, voegende en bindende elementen vertegenwoordigden, doch die de allerge-

Sluiten