Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het nemen van proeven stond. Hij had toen bemerkt, dat hij van het witte glinsterende poeder, dat uit het kapot gesprongen retort over de tafel was gestort, een weinig aan zijn vingers had gekregen, zoodat hij — naar gangbare jongensgewoonte — de hand in zijn broekzak had gestopt, teneinde op deze wijze zijn vingers weer schoon te maken.

Die broekzak moest dus de bron zijn van al het sedertdien gevolgde kwaad! Die broekzak moest dus bevatten het gevaarlijke chemische product! Die broekzak was dus de geheimzinnige tooverdoos, waaruitTobias zijn onbewuste, geheimzinnige machtgeputhad!

Daaruit waren dus de onnoozele korreltjes te voorschijn gekomen, die elke deur, elk venster in het huis van zijn ouders hadden laten klemmen!... Met één zoo'n fijn onzichtbaar poeder-deeltje had hij Tante Drees de kaken verstijfd en den H.B.S.-concierge diens pijpje in den mond vastgezet!... Met één zoo'n kleefdeeltje had hij dus de gebroken winkelruit, den wandelstok van zijn vader, het Chineesche bord gelijmd 1... Met één zoo'n stofje had hij dus de vliegen, den hond, de poes, den papegaai tot roerlooze wassenbeelden gemaakt!

Met één zoo'n korreltje kon hij wat los was — vastmaken; wat gebroken was — herstellen; wat beweeglijk was — roerloos maken; wat levend was — tijdelijk in een dood beeld veranderen!

Doch dit was immers veel meer dan toovermacht!!

In dien broekzak, waar de geheimzinnige kleefstof nog in voldoende hoeveelheid verzameld was, bezat hij immers een Almacht, waarvan de gevolgen zich zoo vlug niet lieten overzien!

En in plaats van daar nog langer ter neer te zitten met de handen voor het gelaat, als een vernederde, verbannen, ondeugende kwajongen, sprong Tobias overeind als een overmoedige, durvige, triomfeerende held!

— „Leve de kleefstof!", zou hij wel hebben willen juichen,... indien hij niet aanstonds begrepen had, dat in dit huis vol rampspoeden zulk een vreugdekreet zeer van onpas geweest zou zijn!

Toch liep hij nu met groote passen door zijn kamertje op-en-

Sluiten