Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

offer battle. This they say onè cannott be made sensible how often in this late war they have been guiltie of such cowardness. Here is nothing else worth notice.

VIJFDE HOOFDSTUK. UITRUSTING VOOR 1666. — DE FRANSCHE VLOOT.

188. DE RUTTER AAN FREDERIK III, 5 Dec. 1665 !).

Ick en can niet naerlaten, en vinde mijn ten hoochsten verplicht om mijnen genadigen Coninck met alle schuldige eerbiedicheyt geluek en Godes zegen toe te wenschen, beneffens mijne genadige Coninginne, ende de hoochheden princen ende princessen van mijnen genadigen Coninck, ende wensche mijnen genadigen Coninck eene langhduyrige ende goede vreede, en florisante voorspoet, en vermeerderinge ende uytspreyssel van mijnen genadigen Coninck sijn rijcke. Vorder passeert hier niet sonders, dan daer werdt voor vast gesecht, dat den oversten Gorgas met sijn vrouw ende twe.e kinders bij mijn heeren de Staten Generaels volck soude gevangen zijn, met noch eenige hooge officieren van den heere Bisschop. Wij zijn daegelijckx in besongnes om'slants vloote claer te maeeken, om met het toecomende voorjaer in goede postuur tegen de Engelsche onse vijanden te wesen, en hoope een beter succes als de verleden battaille, alsmede int gunt de verdere drie maenden daerna is gepasseert, hopen int jaer 1666 alles te verbeteren ten beste van onse lieve vaderlandt, en tot dempinge van soo een glorieuse natie.

189. „DUTCH EXTRACTS, Dec. 24th 1665, The Hague 2)".

De Rueter, Evertsen and Hiddes, Lieutenant Admirals, are to repaire to the respective colledges of the Admiralty and there to have a watchfull eye upon the extraordinary equipage at the spring, that all their High and Migthinesses order therein may be executed by them.

190. LODEWIJK XIV AAN DE BEAUFORT, 1 Jan'. 1666 s). Mon cousin, j'ay esté trés aise d'aprendre par les derniers advis

1) R. K., Ausl. Konzepte. — Uit Amsterdam.

2) R. O., News Letters 47.

3) A. N., Marine B2 4, — Uit Parijs. — Gecontrasigneerd: de Lionne.

Sluiten