Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Askye sielffver anbelangendes er, da dend Tiid hand bleff opstyert, giek der enn bag effter hannem, som hiiste hans Flaegh op och str0eg dend neer igien, till Spaaedtt, baaede udj Ambsterdamb saavellsom udj Haegh, och saa er forschreffne engelsche Admirall Askye bleffven hensadt udj ett Gefangenis 1), som var gioert till stoere Potenttater, och der haffde forschreffne Admirall ,Askye sinn Tractament. Hvad sig Slauget viidere anbelangendes er, da haffde hans Excell. de Reütter dennem paa Fluct om Aftennen. Och om Morgennen tilligh vilde hand udi gien verret i Taeg med dend engelsche Flaaede, och hand gich till dennem. Mens imidlertiid holtte hans Excell. de Reütter Choer; och da er doer h0ert enn R0est, som raabte tvende Gange: Moert om, Moert om, daer is blüeth genoech verstüert! och der er straxsen kommen saaedan enn Taaege, saae det enne Schiib kunde iche snart see det andet. Hvad sig Schaeden anbelangendes var paa Schiibe och Folch paa begge Sidder udj dette forschreffne Slang, da forloerede Engelschen 36 Aarlougschiibe och Hollenderen 8 Aarlougschiibe, och dend Tiid dend hollandsche Flaaede indkomb, er der giort offverslaegh, hvor mange Folch der var forlohren, da var der udj alles med quaestede och d0ede 3413 Mand udj det enne Slaug forlohren. Mens voeres Folch, som var paa disse forschreffne otte udaff voeres Schiibe, som var forbrendt och siunchen er derudj beregnet. Och udaff disse forschreffne 36 engelsche Schiibe er taegen f0erst dend engelische Viss Admirall Jo.han Bareheley udaff minn Captein Hendrich Adriansen fra Staweren; ochsaa halfver Capt. Paw taegdt tvende engelsche Priisse, och Capt. Willem van der Sahn toegh enn, och Captein Swart van Edam toegh enn, och bleff disse forschreffne femb engelsche Priisse opbragte till Ambsterdamb.

Dend 30 Junij er der bleffven Fictorie 'brendt offver ald Holland. [Vertaling:]

Den lOd™ Juni komt er tijding op de vloot, dat de Engelschen van Duins uitgeloopen zijn, 70 schepen en branders sterk.

Hierop heeft de Ruyter krijgsraad gehouden en de kapiteins vermaand elkander bij te staan en als eerlijke en moedige soldaten voor hun vaderland te vechten, en aldus eer en roem te behalen, hetgeen zij met opgestoken vingers gezworen hebben te zullen doen. Vervolgens is aan ieder kapitein een schriftelijke order uitgereikt, sein genoemd, om zich gedurende den slag naar te gedragen. Uit de vlaggen, wimpels en geuzen die van des admiraals schip zullen waaien, zullen zij kunnen opmaken wat de admiraal begeert. Daarop keerde ieder kapitein naar zijn schip terug; de admiraal deed hen uitgeleide tot de valreep. Toen onze kapitein aan boord kwam, moesten de kooien van het dek en de kisten in het rnim, en het schip werd gespoeld.

Den 11de» Juni 's morgens vroeg kwamen wij onder de Vlaamsche kust, en daar de wind contrarie bleef, wierpen wij het anker. Er stak een zware

1) Loevestein.

Sluiten