Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat se uyt is, doch alle de schepen syn daer niet by. Op Woensdagh laetst heeft het hier soo bosen weer gemaeckt dat verscheyde boomen syn omgewaeyt, en echter hoort men van geene bysonder schaede ter zee of water. Of nu de vloot mede sal misgeloopen syn, dat waer wel bet wenschen. Daer syn veele die meynen dat de vloot eenigh desseyn heeft, ommedat veele landtmilitie daermede is gegaen, maer men kan dit niet affirmeren. De vreede werdt hier meest gewenscht en noch meer ten respecte van den Franssen krijgh, doch alles dependeert nu aen de resolutie van Engelandt, die men op heden seght tot Breda aengekomen te zyn, maer noch voor 't sluyten van desen verwacht ick brieven van daer, die ick dan noch in 't gros hoope te participeeren 1).

Daer werdt op heden gesproocken van apparentie van een accoort met Sweden, men rept oock veelal van diverse Sweedsse oversten die sigh hier in dienst souden begeven.

Op de vloot syn geene gedeputeerden als alleen de broeder van den Raedt Pensionaris, de Ruwaert van Putten.

362. HANS SVENDSEN's JOURNAAL, 22 Jnni—25 Aug. 1667 2).

1667 dend 22 Junij om Morgennen tillig, dend Tiid der var tre Glaes udj Daegwachten, er vij gaaen till Seigls, efttersom vij bleff advaeret udaff ett Schiib, som komb fra Flaaeden, att vij oss motte forf0ye till Rewir van Loenden, och vij komb samme ditto till voeres Flaaede. Och somme Natt foer dend engelsche Cornell 3) till Land med 15 hundrede Mand udaff voeres Folck. Och hvad sig samme engelsche Cornell anbelangendes er, da gich hans Anslaegh ann, thj, som hand komt paa Land, sloeges dj lyestigh, och som voeres Folch fich Offverhand, laeder forschreffne engelsche Cornell tvende Magdassinner med ett liidet Castell springe. Och dette scheede f0erend det var Daegh: och der laae mange stoere Schiibs Maester, dennemb bleff der stuechen Ud udj. Oeh rett i Dagningen da kommer Engelschen med toe tuesinde Rytterje paa voeres Folch ansettendes, mens voeres Folch var iche mehre endsom 15 hundrede Mand med Pichenerrer och Musqveterer. Doeg dend engelsche Cornel viigede iche aff en Steed, f0errend dend Tiid Engelschen begyndte att bliffve dennem for sterch, da rittererede forschreffne Cornel med Folchet, indtill hand komb under Styeeherne paa voeres Schiibe, som laae digt ved Landet. Da loed hand sig falde plaedt neer baaede med Mnsqeterer och Pichenerer, och dend Tiid dj engelsche Rytterie da andkomb, da schi0ed voeres Schiibe med Schroe, hvorudoffver der bleff meget Folch udaff Engelschens. Och

1) Dit is niet geschied. 21 Vgl. hiervóór, bl. 356. 3) Dolman.

Sluiten