Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lammeren, dan ware het beter dat uw jongen bedachtzaam en vastberaden Stefanus steenigde, — als er een Stefanus gevonden kon worden in deze dagen, nu de menschen niet alleen de hemelen niet geopend kunnen zien, maar er zelfs niets om geven ze gesloten te zien.

Want zij hadden ten minste niet de bedoeling zonder reden pijn te doen of te dooden — dat eendrachtige gezelschap, dat zijn ooren stopte — zij en de goedkeurende toeschouwer, die later berouw had van zijn fout. . / ■

Maar over 't geheel is nu de tijd gekomen, dat wij moeten ophouden steenen te gooien, 't zij naar heiligen of naar eekhoorns, en liever onze eigen huizen er mee bouwen, en eveneens tevreden moeten zijn met het vreedzaam gebruiken van ijzer en lood en meer van die dingen, die we tot nu toe de gewoonte hadden op een gevaarlijke manier naar elkander te gooien, — in gedachteloosheid,

en waartegen we onszelf even gedachteloos

verdedigden, hoewel wij meenden op een vernuftige manier.

Het is vandaag de derde Zondag vóór Kerstmis, en over geheel Engeland zullen op het oogenblik, dat ik deze woorden schrijf, geheele gemeenten voor de tweede maal Amen zeggen op het Misgebed bij het begin van het Christelijke jaar.

Ik zou wel eens willen weten hoeveel individuen van het verlichte publiek ook maar één enkel woord begrijpen van zijn eerste artikel:

„Almachtige God, schenk ons genade, opdat wij mogen wegwerpen de werken der duisternis, en ' mogen aandoen de wapenrusting des lichts, nu in den tijd van dit sterfelijk leven."

Hoevelen van hen, mogen we veronderstellen,

Sluiten