Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WELKE REGELING MOET NA AFSCHAFFING DER POENALE SANCTIE WORDEN INGEVOERD?

Zooals reeds uit het voorafgaande is gebleken, is het onze overtuiging, dat vooral uit de praktijk zal moeten blijken welke regelingen na afschaffing der poenale sanctie noodig zullen zijn: Reeds thans een regeling te willen vaststellen ter vervanging van de p s. in de toekomst, komt ons voor praematuur te zijn. Juist na de invoering van den opzeggingstermijn zal blijken, welke maatregelen noodig zijn als de band tusschen werkgever en werknemer zooveel losser is geworden. De werkgevers zullen er dan steeds meer toe komen om zich niet tot den strafrechter te wenden, maar otji civielrechtelijke middelen toe te passen, zooals daar zijn het intrekken vnn premien of gunsten, het geven van extrabelooningen aan werklieden, die tot tevredenheid werkzaam zijn, het laten werken in hooger betaalden arbeid (de werkzaamheden van den veldkoelie), het toekennen van berispingen, het overplaatsen naar andere ondernemingen enz.

Men zoude een geheel stelsel van dergelijke civielrechtelijke middelen kunnen opbouwen, maar den blijft altijd deze moeilijkheid, dat de arbeiders, past men een dezer straffen toe, eenvoudig den dienst zal verlaten, waardoor men zijn werkkracht kwijt is, zonder dat men de geleden schade op eenigerlei wijze kan verhalen. Zou men dus zoover kunnen komen, dat men de eene helft van de poenale sanctie, de straf op de weigering om den verplichten arbeid te verrichten en om zich overeenkomstig het contract te gedragen, zou kunnen missen, dan blijft de moeilijkheid bestaan om de andere helft van de poenale sanctie, de straf op desertie, te vervangen.

Door Mr. Schneider is in opdracht der beide plantersvereenigingen daartoe een poging gedaan door iederen anderen werkgever te verbieden aan den gedeserteerden arbeider huisvesting te verleenen of hem in dienst te nemen, tenzij hij vooraf een volledige schadeloosstelling aan het Algemeen Delisch Arbeids Bureau betaalt, terwijl dit Bureau reeds dadelijk begint met den eersten werkgever schadeloos te stellen.

Met deze beginselen kunnen wij ons in hoofdzaak wel vereenigen, mits men dat ontwerp slechts beschouwd als een studie voor de toekomst, gebaseerd slechts op theoretische bespiegelingen, waarover nog nader overleg moet worden gepleegd.

Zal nu deze regeling, wat wij willen noemen de tweede helft van de poenale sanctie kunnen vervangen?

Sluiten