Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geheel nieuwe toestanden zullen geboren worden. De Delische cultures zullen na korter of langer tijd van het hooge standpunt, dat zij innemen, afstand moeten doen. Planters van Java of de Straits Settlements, die ter Oostkust den stand en het aanzien der cultures bewonderden en superieur noemden aan die der gewassen op hun eigen ondernemingen, zullen later kunnen constateeren, dat de Oostkustsche cultures tot een lager niveau zijn gedaald; want niet aan de rijkere gronden is dit meerdere aanzien der cultures te danken, doch aan de arbeidsregeling, die ons in staat stelde geheel en ten allen tijde de cultuur naar den eisch te verzorgen, haar alles in elk stadium te geven

wat zij behoefde.

Dit is de grondslag en de steun van het bloeiende gewest geweest Wij doen een ernstig beroep op de Regeering en op Hare medewerking, opdat nog zooveel mogelijk behouden worde van het goede, dat hier door een thans te verlaten régime is gebracht, hetgeen — naar wij hopen —zal kunnen geschieden door een geleidelijken overgang naar geheel vrijen arbeid met uitvaardiging der door ons aanbevolen maatregelen en bepalingen.

Sluiten