Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 25.

Het toezigt, volgens het voorgaand artikel te houden, uitsluitend ten doel hebbende de Maatschappij te beletten zich aan de op haar rustende verpligtingen te onttrekken, is geheel van algemeen belang en kan dientengevolge tot geen verpligting, hoe ook genaamd, ten laste van het Gouvernement aanleiding geven.

Art. 26.

Van Regeringswege kan de toestand van de spoorwegen en van hunne aanhoorigheden en van het materieel te allen tijde worden opgenomen en nagegaan.

Art. 27.

De bestaande of te maken algemeene wetten en verordeningen op het stuk van de politie der spoorwegen in Nederlandsch-Indiƫ zyn van toepassing op de in deze concessie bedoelde spoorwegen, zonder dat daardoor veranderingen kunnen worden gebragt in de bepalingen dezer concessie.

AFDEELING III.

Van de exploitatie en van het materieel. Art. 28.

Het vervoer op de spoorwegen moet door stoomkracht geschieden. Voor zijtakken kunnen, met toestemming van den Gouverneur-Generaal, trekdieren gebezigd worden.

Art. 29.

De Maatschappij is verpligt op de stations en langs den weg, behalve eene electro-magnetischen telegraaf, die toestellen en inrigtingen ten behoeve van het veilig verkeer te maken, welke door den GouverneurGeneraal worden voorgeschreven.

Art. 30.

De Maatschappij is gehouden, gedurende den geheelen duur der concessie, zoowel de spoorwegen met al hetgeen daartoe behoort, als het materieel voor de exploitatie, met zorg te onderhouden, zoodat zij te allen tn'de aan hunne bestemming beantwoorden,

Sluiten